Radiobjeller på lam - 3 lokale rapporter

Erfaring viser at det er vanskelig å dokumentere årsak til tap av lam på utmarksbeite. Derfor ble tre lokale prosjekt med radiobjeller på lam gjennomført sommeren 2019 i utvalgte beitelag i Sør-Aurdal, Nord-Fron og Øyer. Bakgrunn for samtlige prosjekt var ukjente tap av lam på utmarksbeite og få funn som var ferske nok til å få dokumentert tapsårsak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2020

Beitelaga har over tid gjennomført forebyggende tiltak som utvida tilsyn, radiobjeller på søyer og bruk av kadaverhunder, men fortsatt har det vært vanskelig å finne tapte lam og avklare tapsårsak. I samarbeid mellom landbrukskontor, beitelag, beitebrukere og lokale ressurspersoner er det gjennomført egne tapsavklaringsprosjekter med radiobjeller på lam og tett oppfølging av kadaverhundekvipasjer.

Om lag 800 lam har vært med i de tre prosjektene, og funn fra rapportene viser at det går greit å sette radiobjeller på lam. Klaven med strikk er elastisk, og veging av lam har vist at tilveksten er like god, uavhengig av klave.

Radiobjellene var innstilt på rapportering hver 6. time og varsling etter tre timer ved ingen bevegelse. Ved slike alarmer skal kadaverhund-ekvipasjer raskt ut. Ifølge rapportene er tidsfaktoren svært avgjørende for å kunne fastslå dødsårsak på lam, enten det skyldes fredet rovvilt eller annet. Gjennom prosjektene er det gjenfunnet flere dyr enn tidligere, og flere lam er påvist tapt til blant annet gaupe og kongeørn.

Tekniske problemer rundt radiobjellene har også vært en utfordring for prosjektene.

Vedlagt følgende rapporter:

  1. Prosjekt Fron vest 2018 -2019 – Sluttrapport
  2. Rapport med bruk av radiobjeller på lam i Sør- Aurdal 2019
  3. Prosjekt radiobjøller på lam i Øyerfjellet 2019 – Rapport frå første prosjektår