Organisert beitebruk i Innlandet i 2022

Sau på beite
Sau på beite Foto: Sissel Røhnebæk.

Høsten 2022 ble det levert statistikk fra 117 organiserte beitelag med sau og storfe om antall søyer og lam sluppet og sanket på utmarksbeite. 

Publisert 16.03.2023

Organisering i beitelag

Beitelaga er svært viktige organisasjonsenheter for sauenæringa. Mange av beitelaga er store og er delt opp i underområder slik at det i alt er samlet inn opplysninger fra 185 beiteområder med sau. I snitt har et beiteområde 1 700 søyer og lam og 8 medlemmer. Variasjonen er stor, fra beitelag/beiteområder med 1 til 2 medlemmer og under 100 sau til store lag med 20 -25 medlemmer og over 6 000 sau. Rapportene fra beitelaga viser i hovedtrekk god organisering, mye tilsyn og samarbeid.

Innlandet har i tillegg 18 beitelag som kun er for storfe.

Utvikling i sauetall og antall produsenter

Sauetallet har vært noenlunde stabilt de siste åra, men med en nedgang på 1,4 % siste år. Det er større nedgang i antall produsenter. For første gang er det under 1000 produsenter som slipper sau i utmarka gjennom organisert beitebruk i sauefylket Oppland. Reduksjonen i Innlandet er som på landsbasis med en nedgang på vel 2 %.

Tabell 1. Tall fra organisert beitebruk 2022, 2021 og 2020

 

Region

Antall søyer og lam sleppt i 2022

Antall prod-usenter i 2022

Antall sau sluppet per besetning

Antall søyer og lam sleppt 2021

Antall prod 2021

Antall søyer og lam sleppt 2020

Antall prod

2020

Nord-Gudbr.dal

57961

272

213

59271

264

59984

262

Midt-Gudbr.dal

50626

201

252

51041

198

51655

203

Lhmr-regionen

32442

138

235

32365

142

33541

151

Gjøvik-Toten -Land

43692

196

223

44187

208

43691

211

Hadeland/Gran

6753

30

225

7043

35

8037

39

Valdres

30086

153

197

31239

164

30168

149

Sum Oppland

221560

990

224

225146

1011

227076

1015

Nord-Østerdal

59583

241

247

60728

243

61790

254

Sør-Østerdal

7983

22

363

8220

22

8633

23

Glåmdalen

1150

10

115

1205

9

974

9

Hedemarken

21714

118

184

20994

122

20605

121

Hedmark

90430

391

231

91147

396

92002

407

Sum Innlandet

311990

1381

226

316293

1407

319078

1422

Fordeling innenfor regioner og kommuner

Det er Nord-Østerdalen som hadde flest sau på utmarksbeite i 2022 med 59 600 søyer og lam fra 241 produsenter. Deretter Nord-Gudbrandsdalen med 58 000 søyer og lam fra 272 produsenter og Midt-Gudbrandsdalen med 50 600 søyer og lam fra 201 produsenter. Gjennomsnittsbesetningen i Innlandet slipper 226 søyer og lam på utmarksbeite.

Beitenæringa er viktig i mange kommuner i Innlandet. Det er Gausdal som har flest dyr på utmarksbeite registrert gjennom organisert utmarksbeite med 18 300 sau og 2 800 storfe, deretter Lesja med 17 000 sau og 2 400 storfe. Ringebu som er den største sauekommunen i Innlandet med 20 000 sau, etterfulgt av Folldal med 19 000 sau.

 

Tabell 2. Store utmarksbeitekommuner i Innlandet – registrert gjennom OBB 2022

 

 

Kommune

Antall sau og lam sluppet på utmarksbeite 2022

Tap av sau og lam på utmarks-beite 2022

Antall sau og lam sluppet på utmarksbeite 2021

Tap av sau og lam på utmarks-beite 2021

Antall storfe sluppet på utmarksbeite 2022

Antall storfe sluppet på utmarksbeite 2021

1

Ringebu

20058

3,36

20270

4,80

1164

1 148

2

Folldal

19090

4,48

19500

4,50

850

919

3

Gausdal

18284

4,35

18106

4,79

2765

2 654

4

Lesja

17003

6,34

17010

7,32

2382

2 406

5

Nord-Fron

15326

4,86

15076

4,49

1645

1 708

6

Sør-Fron

15242

2,99

15695

3,14

1814

1 612

7

Nordre Land

15070

3,78

15131

3,53

1145

945

8

Ringsaker

15062

5,38

14652

4,52

1845

1 805

9

Tynset

13679

5,38

14062

5,96

2161

2 244

10

Vågå

13052

3,32

13112

3,07

1963

2 037

11

Gjøvik

12369

4,50

12824

3,82

1375

1 360

12

Alvdal

10733

4,43

10688

4,85

546

546

13

Østre Toten

10716

3,58

11232

3,60

896

933

14

Dovre

9617

5,75

9592

4,93

574

743

15

Nord-Aurdal

8393

3,28

9340

3,09

983

899

16

Os

7850

6,04

7997

5,23

1062

939

17

Lillehammer

7598

3,28

7845

3,96

1514

1 574

18

Vang

7525

4,00

7483

3,25

462

411

19

Tolga

7481

3,14

7727

4,14

812

805

20

Lom

7174

3,81

6951

3,50

850

920

21

Øystre Slidre

7057

3,10

7183

3,38

827

898

22

Gran

6753

4,71

7043

3,96

1228

1 089

23

Øyer

6560

3,05

6414

3,35

423

442

24

Skjåk

5560

12,10

6085

9,01

1512

920

25

Sel

5555

5,26

 6521

7,18

513

467

26

Stor-Elvdal

5364

10,38

5511

9,16

484

439

27

Hamar/Løten

4800

5,42

4688

4,22

920

886

28

Søndre Land

3503

3,63

3160

3,77

244

255

29

Åmot

2572

11,12

2709

11,78

253

198

30

Sør-Aurdal

2558

7,74

2527

7,20

726

607

31

Etnedal

2437

2,50

2342

2,82

217

193

32

Vestre Slidre

2116

3,40

2364

2,12

1081

967

33

Vestre Toten

2034

3,54

1840

3,26

567

387

34

Stange

1852

11,56

1654

13,24

768

718

35

Nord-Odal

912

8,22

719

12,24

298

283

36

Rendalen

750

22,67

754

12,60

417

370

37

Kongsvinger

198

23,74

198

12,12

127

134

38

Grue

 

 

 

 

439

432

39

Elverum

 

 

 

 

256

378

 

 Innlandet

311990

4,74

316365

4,70

38108

36671

 

Kart som viser hvor mange sau og lam som er sluppet i de ulike beiteområdene i Innlandet i 2022
Antall sau og lam sluppet i Innlandet 2022, fordelt på beitelag/beiteområder Foto: Sidsel Røhnebæk.

Tap av sau på utmarksbeite i 2022

Gjennomsnittlig tap av sau på utmarksbeite var 4,70 % for hele Innlandet i 2022, tilsvarende som i 2021. I 2020 var tapsprosenten for hele Innlandet 4,11 %.

Når innkomne tall fra kommunene i Innlandet sorteres på Oppland og Hedmark, hadde Oppland en gjennomsnittlig tapsprosent på 4,33 % for 2022, tilsvarende som i 2021. I 2020 var tapsprosenten for Oppland 3,79 %. Tilsvarende tall for Hedmark var et samlet tap på 5,75 % i 2022, 5,61 % for 2021 og 4,90 % for 2020.

 

Kart som viser tap av sau og lam prosentvis, etter beitelag/beiteområder i Innlandet 2022
Kart over tapsprosent av sau og lam i Innlandet 2022 Foto: Sidsel Røhnebæk.

Tabell 3. Innlandet 2022 -antall dyr sluppet, antall dyr tapt og tapsprosent registrert i OBB

 

 

Antall søyer sluppet

Antall lam sluppet

Sum søyer og lam sluppet

Antall søyer tapt

Antall lam tapt

Taps-prosent søyer

Taps-prosent lam

Taps-prosent søyer og lam

Antall lam per søye

Oppland

80768

140792

221560

2073

7500

2,57

5,32

4,33

1,74

Hedmark

33265

57165

90430

1002

4200

3,01

7,35

5,75

1,72

Innlandet

114033

197957

311990

3075

11700

2,70

5,91

4,74

1,74

Det er stor variasjon i tap på utmarksbeite mellom kommunene og beitelaga i Innlandet. Og tapene kan variere mye fra år til år. Mange beitelag har også svært lave tap. I Oppland var 55 % av sauen i beiteområder hvor det var under 4 % tap og 9 % av sauen i beitelag med mer enn 7 % tap. I Hedmark var 33 % av sauen i beitelag hvor det var under 4 % tap og 17 % av sauen i beitelag med mer enn 7 % tap. Denne store variasjonen kommer godt fram i kartet som viser tap av sau på utmarksbeite i Innlandet.

Tabell 4. Antall beitelag og antall sau fordelt i beitelag med ulike tapsprosenter i Oppland

 

 

Tap under 3%

Tap

3-4 %

Tap

 4-5 %

Tap

5-7 %

Tap

7 -9 %

Tap over 9 %

Sum

Antall beitelag

41

28

14

26

9

8

126

Antall sau

59000

62000

33000

47000

13000

7000

221000

Andel av sau i Oppland

27 %

28 %

15 %

21 %

6 %

3 %

100 %

 

Tabell 5. Antall beitelag og antall sau fordelt i beitelag med ulike tapsprosenter i Hedmark

 

 

Tap under 3%

Tap

3-4 %

Tap

 4-5 %

Tap

5-7 %

Tap

7 -9 %

Tap over 9 %

Sum

Antall beitelag

12

12

8

14

4

9

59

Antall sau

11400

18000

14100

31000

3100

12600

90200

Andel av sau i Hedmark

13 %

20 %

16 %

34 %

3 %

14 %

100 %

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.