Webinar om mindre avløpsanlegg

Dato:
19. mars 2024 09:00 - 10:30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, vannområde Randsfjorden, Vannområde Valdres, Vannområde Mjøsa, Vannområde Glomma - Sør-Østerdalen, Vannområde Glomma - Kongsvingerregionen
Målgruppe:
Kommunal og politisk ledelse i kommunene

Vannområdene i Innlandet, Statsforvalteren og fylkeskommunen inviterer til webinar hvor status for mindre avløpsanlegg i Innlandet, arbeidet med opprydding i enkeltkommuner og i kommunesamarbeid settes på agendaen. Vi oppfordrer kommunal og politisk ledelse i kommunene til å stille.

Publisert 16.02.2024

Kommunene er forurensningsmyndighet for avløpsanlegg som er mindre enn 50 pe. Innlandet har mange mindre avløpsanlegg og påvirkning fra avløp er en av hovedutfordringene for å oppnå god vannkvalitet i Innlandet.

Klima- og miljødepartementet har en tydelig forventning om at kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for, gi pålegg og sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp blir renset. Målsetningen er at alle anleggene oppfyller forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027 og senest innen 2033.For å nå disse målene må vi ha en god oversikt over status på anleggene og følge opp avvik. Dette er en ressurskrevende oppgave som løses ulikt.

Påmelding kan sendes via Sigrid Hårstad Pålsrud, sigrid.palsrud@statsforvalteren.no

(Møteinnkalling med teams-lenke blir sendt ut fortløpende med mulighet for deling)

Agenda

Tema Foredragsholder
Velkommen til møte med tema spredt avløp Statsforvalteren i Innlandet 
Hvorfor må vi prioritere arbeidet med spredt avløp Norsk Vann v/Gjertrud Eid
Vår viktigste ressurs - påvirkes av de små avløpsanleggene

Statsforvalteren i Innlandet v/Sigrid Hårstad Pålsrud

Vannområde Randsfjorden v/Håvard Lucasen

Vannområde Glomma – Sør-Østerdalen v/Erling Nilsen Riseth

Opprydding i spredt avløp i Lunner kommune Lunner kommune v/ Kari-Anne Steffensen Gorset, enhetsleder og miljørådgiver
Erfaringer fra interkommunalt avløpssamarbeid

KAV Hallingdal v/Glen Arvid Valstad, avdelingsleiar

Tilsynet for små avløpsanlegg v/Nina Rukke, avdelingsleder

Tid til spørsmål og avslutning Statsforvalteren i Innlandet v/Sigrid Hårstad Pålsrud

 

Velkommen!

Dato:
19. mars 2024 09:00 - 10:30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, vannområde Randsfjorden, Vannområde Valdres, Vannområde Mjøsa, Vannområde Glomma - Sør-Østerdalen, Vannområde Glomma - Kongsvingerregionen
Målgruppe:
Kommunal og politisk ledelse i kommunene

Kontaktpersoner