Tilskuddskonferansen 2023

Dato:
6. januar 2023 09:30 - 14:00
Sted:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet, Nav-kontorene i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, brukerorganisasjonene samt enheter i Sykehuset Innlandet HF

Informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet helse og omsorg, barnehage og opplæring, barnevern og enhet sosial forvalter.

Publisert 18.11.2022

Kommunene i Innlandet, Nav-kontorene i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, brukerorganisasjonene samt enheter i Sykehuset Innlandet HF inviteres til Tilskuddskonferansen 2023 fredag 06.01.2023 fra klokken 09.30. Konferansen skjer digitalt med Teams som plattform og vil følge vedlagte program. Dette betyr at dere kan gå ut og inn av møtet avhengig av hvilke ordninger dere ønsker å få presentert.

Målgruppen er virksomhetens ledelse, inkludert Nav, eller de som virksomheten delegerer ansvaret til, for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene innen fagområdene som nevnt.

I møtet vil vi gjennomgå følgende tilskuddsordninger:

  • Tilskuddsordninger til kompetanse- og innovasjonsprosjekter, eventuelt nye tilskuddsordninger for 2023 innen omsorgsfeltet
  • Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning, Helsedirektoratet
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid – ny ordning, Helsedirektoratet
  • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester, Helsedirektoratet
  • Tilbud til barn og unge med sammensatte tjenestebehov, Helsedirektoratet
  • Informasjon om Statsforvalterens skjønnsmidler
  • Barnevern – prosjektmidler til læringsnettverk
  • Barnehage og opplæring - Lokal kompetanseutvikling inkluderer –Desentralisert ordning (skole) Regional ordning (barnehage), Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (skole, PPT, andre aktuell personer i laget rundt barnet/eleven)

Hensikten med møtet er å gi informasjon om de ulike tilskuddsordningene, og råd og veiledning om søknad og rapportering for disse. Det vil derfor etter hvert innlegg settes av tid for å kunne gjennomgå de spørsmål dere har stilt i chat. Tidspunktene for dette fremgår av programmet.

Teams-lenke legges ut på våre hjemmesider dagen før samlingen.

Dato:
6. januar 2023 09:30 - 14:00
Sted:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet, Nav-kontorene i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, brukerorganisasjonene samt enheter i Sykehuset Innlandet HF