Samarbeidskonferanse 2022

Dato:
31. august 2022 11.30 - 1. september 2022 13.00
Sted:
Sandic hotell Hamar
Arrangør:
Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten
Målgruppe:
Lokale parter i den enkelte virksomhet. Det er et sterkt ønske at både ledere og tillitsvalgte fra virksomheten deltar sammen
Påmeldingsfrist:
26. august 2022 23.59

Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten (LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat) inviterer med dette statlige virksomheter Innlandet til samarbeidskonferanse på Scandic hotell Hamar.

Publisert 24.03.2022

I hovedtariffavtalene i staten er det satt av midler til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og tillitsvalgte i statlige virksomheter, jf. HTA pkt. 5.3.1. Formålet med midlene er å bidra til å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom partene lokalt, blant annet ved å skape en felles forståelse av lov- og avtaleverket. Midlene brukes til å arrangere samarbeidskonferanser rundt om i landet.

Konferansen er gratis og utgifter til kurs, reise og overnatting blir dekket.

På grunn av begrenset hotellkapasitet, vil "førstemann til mølla"-prinsippet gjelde.

Mange interessante foredrag på samarbeidskonferansen 2022

Det var personaldirektøren i Staten Gisle Norheim som var først ute da nærmere 80 tillitsvalgte, HR-ansatte og ledere var samlet på Scandic hotell på Hamar, 31. august og 1. september.

Nordheim startet med å snakke om den norske modellen og tillitsbasert ledelse. Han understreket at medbestemmelse ikke er noe som kun HR jobber med, men er et ansvar fra toppen og ned til det enkelte organisasjonsledd. Tillitbasert ledelse er å gi økt handlingsrom til ledere og medarbeidere. Ønske er bedre utnyttelse av kompetanse. Offentlig sektor må utvikles og reformen må vokse frem nedenfra, men virksomhetsledere må være pådrivere.

Nestleder i LO Stat Henriette Jevnaker fulgte opp med å si at tiden vi står inne i nå vil kreve mye av oss. Vi står overfor store oppgaver som vil kreve samarbeid og tillit. Det er viktig at vi bruker verktøyet for godt samarbeid som vi har i Hovedavtalen- og alle etater må ha en egen tilpasningsavtale.

Direktør i Nav Innlandet Bjørn Lien: Nav er pilot i tillitsreformen og forsamlingen fikk høre hvordan det jobbes med dette. Lien brukete noen eksempler fra Innlandet der 27% av innlendingene er alderspensjonister, vi har en svak befolkningsvekst, men samtidig en raskere omstillingstakt og økte forventninger og muligheter setter krav til oss og er et bakteppe på hva vi skal jobbe med. En tillitsreform gjør at vi må utnytte ressursene på en ny og bedre måte.

Gode Innlandseksempler

Direktør i Mattilsynet Lena de Faveri, organisasjonsdirektør Beate Golten fra Statsforvalteren og tillitsvalgt for juristene hos Statsforvalteren i Innlandet Katrine Tømmerdal Nordby innledet på temaet Innlandseksempler på godt partssamarbeid. Her fikk vi også høre hvordan andre etater jobber med sitt bedriftsdemokrati.

Personaldirektør Gisle Norheim og nestleder i LO Stat Henriette Jevnaker avsluttet dagen med å orientere om årets sentrale forhandlinger, ny hovedtariffavtale og lokale forhandlinger.

Mangfold og likestilling, bærekraft og den hybride hverdagen

Dette var overskriftene på temaene på dag to. Mangfold og likestilling er også en del av bærekrafts- målene sa Frøydis Sund fra Likestillingssenteret. Vi omfattes alle av likestillings og redegjørelsesplikten. Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering skal skje i samarbeid med representanter for de ansatte/tillitsvalgte.

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Alle land har ansvar for å oppfylle bærekraftsmålene innen 2030. Hvordan kan offentlig sektor bidra til at vi når disse målene?
 Seniorforsker Aase Kristine Lundberg fra Nordlandsforskning orienterte fra rapporten – Strekk i lage: En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging.

Samfunnspolitisk rådgiver i YS Linn Solberg presenterte så Veileder i partssamarbeid om bærekraft og miljø.

Den hybride hverdagen

Beate Golten fra Statsforvalteren i Innlandet og Mette Ødegård avsluttet konferansen med temaet «Den hybride hverdagen, et arbeidsliv i endring, men også om arbeidsmiljø og kultur.

Lysarkene fra foredragsholderne finner du under navnene til hver av de og til høyre på denne siden.

Dato:
31. august 2022 11.30 - 1. september 2022 13.00
Sted:
Sandic hotell Hamar
Arrangør:
Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten
Målgruppe:
Lokale parter i den enkelte virksomhet. Det er et sterkt ønske at både ledere og tillitsvalgte fra virksomheten deltar sammen
Påmeldingsfrist:
26. august 2022 23.59