Webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern

Dato:
25. november 2021 09.00 - 1. desember 2021 11.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
NIBIO
Målgruppe:
Kommunalt ansatte innenfor landbruk og arealplanlegging, men andre som arbeider med temaet er også velkommen.

NIBIO arrangerte 25. november og 1. desember webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern.


I et brev fra landbruks- og matdepartementet til fylkesmennene i 2018 ble det presisert at:
Dersom en må veie jordressursen opp mot andre hensyn, skal den verdsettes eller klassifiseres. Jordsmonn og klimasone er sentralt for å vurdere jordkvalitet og produksjonspotensial. NIBIO har utarbeidet ulike kart og databaser som er gode hjelpemidler og som finnes på https://kilden.nibio.no.
I dette webinaret skal vi se nærmere på hvordan det kan gjøres i praksis.

Publisert 06.12.2021, Oppdatert 06.12.2021

Webinaret er først og fremst beregnet for kommunalt ansatte innenfor landbruk og arealplanlegging, men andre som arbeider med temaet er også velkommen.
Dag 1 er relevant for alle kommuner. Dag 2 er mest relevant for kommuner som er jordsmonnkartlagt (se her: https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/oversikt-over-jordsmonnkartlagte-kommuner/jordsmonnkartlagte-kommuner-i-oppland).

 

Dag 1: 25. november

09:00 – 09:05 Velkommen
09:05 – 09:25 Arealressurskart AR5, hva det er - og hva det ikke er
09:25 – 09:40 Dyrkbar jord (arealer som kan dyrkes opp til fulldyrka jord)
09:40 – 09:50 Dyrkingspotensial uten jordsmonnkart
09:50 – 10:00 Pause
10:00 – 10:15 Nedbygging av jordbruksareal (omdisponert, faktisk nedbygd)
10:15 – 10:25 Arealbarometer
10:25 – 10:50 Demo i Kilden (ulike fagområder, kart og funksjonalitet, arealrapport, Kostra-applikasjon m.m.)
10:50 – 11:00 Spørsmål og tilbakemeldinger

 

Dag 2: 1. desember

09:00 – 09:05 Velkommen
09:05 – 09:25 Jordsmonnutvikling og jordegenskaper i Innlandet
09:25 – 09:40 Dette bør du vite før du tar i bruk jordsmonnkart
09:40 – 09:55 Jordkvalitet, dyrkingspotensial og arealplanlegging
09:55 – 10:05 Pause
10:05 – 10:45 Jordsmonnkart i arealplanleggingen, praktisk gjennomgang med eksempler
10:45 – 11:00 Kompensasjon/spørsmål

 

Foto: Oskar Puschmann, NIBIO

Før og etter ny E18, Neset i Hobøl. Foto: Oskar Puschmann, NIBIO

 

 

Dato:
25. november 2021 09.00 - 1. desember 2021 11.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
NIBIO
Målgruppe:
Kommunalt ansatte innenfor landbruk og arealplanlegging, men andre som arbeider med temaet er også velkommen.