Kommunebildene for 2022 er publisert

Illustrasjonsbilde mennesker i ulike situasjoner

Rekordmange kommuner ga tilbakemeldinger til årets kommunebilder - et godt grunnlag for videre kommunedialog er dermed lagt. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.11.2022

Kommunebildene tar utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalyser fra områder hvor Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt ansvar i lov eller forskrift. Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. De utarbeides årlig og vurderer kommunene på grønt, gult eller rødt nivå på en rekke områder.

Enkelte fagområder har kun rettet søkelys på spesifikke temaer, og kan ikke forstås som en helhetsvurdering. Da dette kan forandre seg fra år til år er en sammenligning med tidligere års kommunebilder heller ikke hensiktsmessig. 

Formålet med kommunebildene er å ha et grunnlag for å diskutere kommunenes status, utfordringer og muligheter på sentrale områder for kommunene. Statsforvalteren legger kommunebildene til grunn for sitt kommuneretta arbeid som ett av flere kunnskapsgrunnlag, og er en av flere faktorer når vi planlegger for eksempel tilsynsaktivitet og vurderer skjønnsmiddelsøknader.

Her finner du kommunebildene for 2022

Rekordmange tilbakemeldinger

Kommunebildene var på høring i perioden 22. september til 13. oktober. Vi ba om tilbakemeldinger dersom kommunene fant faktafeil eller vurderte situasjonen som annerledes enn slik Statsforvalteren hadde beskrevet den. 29 av 46 kommuner ga tilbakemeldinger, og flere av våre vurderinger har derfor blitt justert i de endelige kommunebildene. Flere av kommunene valgte også å sende oss vurderinger og utfyllende informasjon. Disse har vi tatt til orientering.

Pressetreff

Den 10. november ble det holdt et pressetreff der noen av funnene i kommunebildene ble presentert. Du kan se pressetreffet her.

Flere verktøy for å drive utviklingsarbeid

Arbeidet med kommunedialogen er en sentral oppgave for Statsforvalteren, og dialogen skjer i mange former. Denne høsten har vi for eksempel møtt kommunene regionvis for å drøfte behov og utfordringer fremover. Samtidig har vi beredskapsmøter med kommunene og regionale aktører nesten ukentlig, for å løse de mer akutte behovene og samordne innsatsen i Innlandet. I tillegg lages det kommunebilder, som gir et faktagrunnlag og et utgangspunkt for dialogen, sammen med annen kunnskap vi har og får. Gjennom tett samarbeid og oppfølging gjennom tilsyn, øvelser, veiledning og møter, skaffer vi oss et bedre og bedre kunnskapsgrunnlag. Målet er å være en støttespiller for kommunene i utviklingsarbeidet de gjør.

Statsforvalteren har åpen dør og lav terskel og tar gjerne imot invitasjoner til regionmøter, formannskap eller kommunestyrer for å snakke om kommunebildene.