Kommunebildene 2022 - på høring

Statsforvalteren utarbeider hvert år kommunebilder som vurderer hvordan kommunene løser sine oppgaver innenfor de området Statsforvalteren har et ansvar for å følge opp. Kommunebildene er ment å være et verktøy for dialog med kommunene om muligheter og utfordringer og hvordan dette kan løses.

Publisert 10.10.2022

Formålet med kommunebildene er å være grunnlag for konstruktiv dialog mellom Statsforvalteren og kommunen om status, utfordringer og muligheter i den enkelte kommune og region på fagområder som Statsforvalteren skal følge med på.

Kommunebildene ble oversendt til kommunene pr. epost 22. september, og vil bli offentliggjort når høringsfristen er over og evt. endringer er gjort. Høringsfristen er 13. oktober.

Vi har vurdert kommunens kompetanse, kapasitet og kvalitet, og delt de inn i følgende kapitler:

 • barnehage og opplæring
 • barnevern
 • fastlegesituasjonen
 • folkehelse
 • helse og omsorg
 • jordvern
 • klima
 • kommuneøkonomi
 • landbruk
 • miljø
 • rus og psykiatri
 • samfunns- og arealplanlegging
 • samfunnssikkerhet
 • sosiale tjenester

 

Kommunene er ansvarlig for flesteparten av offentlige oppgaver som retter seg mot innbyggerne. Flest oppgaver er det innenfor velferdsområdet. På mange fagområder er det nasjonale standarder og krav som følges. Statsforvalterens rolle er å se til at innbyggerne får tjenester i tråd med disse. Dette skjer i form av tilsyn, behandling av klagesaker fra innbyggere og i dialogen mellom stat og kommune. Statsforvalteren har også en viktig rolle i å bidra til utvikling av tjenester gjennom prosjekter, veiledning og tilbud om kompetanseheving.

Fakta

Som utgangspunkt for vurderingene i kommunebildet, er det laget risiko- og sårbarhetsanalyser. Vi har valgt å gruppere kommentarene i tre kategorier: 

Statsforvalteren har lagt til grunn KOSTRA-statistikk, egne tilsyn, klagesaker og den løpende dialogen vi har med kommunene i våre vurderinger. Vi har også hentet inn noe data fra kommunene jf. brev av 27. april.

Høring

Det er mange vurderinger som ligger bak kommunebildene. Statsforvalteren har bedt kommunene om tilbakemeldinger dersom de finner faktafeil eller vurderer situasjonen som annerledes enn slik Statsforvalteren har beskrevet den i det foreløpige kommunebildet. Kommunen har frist til 13. oktober for å gi tilbakemelding.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner