Kommunebildene for 2021 publisert

I dag er Statsforvalterens kommunebilder for 2021 publisert på våre nettsider. Disse utarbeides årlig og vurderer kommunene på grønt, gult eller rødt nivå på en rekke områder.

Publisert 19.11.2021

Kommunebildene tar utgangspunkt i ROS-analyser fra hvert område Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt ansvar i lov eller forskrift. Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog.

Her finner du Kommunebildene 2021.

Formålet med kommunebildene er å ha et grunnlag for å diskutere kommunenes status, utfordringer og muligheter på sentrale områder for kommunene. Statsforvalteren legger kommunebildene til grunn for sitt kommuneretta arbeid, og er en av flere faktorer når vi planlegger for eksempel tilsynsaktivitet og vurderer skjønnsmiddelsøknader.

Kommunebildene var på høring i perioden 12.oktober til 1.november. Vi ba om tilbakemeldinger dersom kommunene fant faktafeil eller vurderte situasjonen som annerledes enn slik Statsforvalteren hadde beskrevet den. Omtrent halvparten av kommunene ga tilbakemeldinger, og flere av våre vurderinger har derfor blitt justert i de endelige kommunebildene. Flere av kommunene valgte også å sende oss sine vurderinger og utfyllende informasjon. Disse har vi tatt til orientering.

Statsforvalteren har åpen dør og lav terskel og tar gjerne imot invitasjoner til regionmøter, formannskap eller kommunestyrer for å snakke om kommunebildene.