22,8 mill. kroner til fornyingsprosjekter i Innlandet

Fylkesmannen tildeler skjønnsmidler til 27 fornyings- og innovasjonsprosjekter i Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.05.2020

Fylkesmannen lyste i vinter ut midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter for 2020. På grunn av den uavklarte situasjonen knyttet til Covid-19-utbruddet i mars besluttet Fylkesmannen i Innlandet å holde tilbake tildelingen til fornyingsprosjekter. Basert på dialog med kommuner og den siste tidens utvikling i virusutbruddet, vurderer Fylkesmannen nå at støtte til fornyingsprosjekter kan være et viktig bidrag til at kommunene kan videreføre og videreutvikle fornyingsarbeid i en krevende tid.

Totalt 61 søknader

Fylkesmannen fikk inn totalt 61 søknader, og det ble søkt om over 59 mill. kroner i støtte. Alle kommunene i Innlandet var involvert i en eller flere søknader. Fylkesmannen har i tildelingen prioritert prosjekter innenfor de tre spesifiserte hovedsatsingsområdene velferd, klima og kommunestruktur. Fylkesmannen har prioritert større prosjekter som skal bidra til bedre tverrfaglig samhandling innad i kommunene og tettere samarbeid mellom kommuner.  Allerede igangsatte prosjekter er også prioritert. Tildelingen skjer etter dialog med de aktuelle kommunene om at det fortsatt er kapasitet og ønske om å gjennomføre prosjektene i lys av Covid-19-situasjonen. Fylkesmannen tildeler skjønnsmidler til totalt 27 prosjekter med en totalsum på 22,8 mill. kroner. Se oversikt over prosjektene vedlagt.

Utsatte barn og unge

Innenfor temaet velferd er det bl.a. gitt støtte til tiltak rettet mot utsatte barn og unge. Prosjektet Utenforskap og unge uføre i Kongsvingerregionen er blant de som har blitt tildelt midler. Kommunene som deltar i prosjektet viser til felles utfordringer som skal løses gjennom et samarbeidsprosjekt i regionen. I Gjøvikregionen er prosjekter rettet mot barn og unge også prioritert, og det er bl.a. gitt midler til tverrfaglig innsats for barn og unge i Vestre Toten, Nordre Land og Gjøvik. Fylkesmannen legger til grunn at prosjektene skal gi erfaringer som også andre kommuner kan ha nytte av.   

Klima

Innenfor klima er det bl.a. gitt støtte til SMART (City) Gjøvik og Urbant landbruk i Hamar. Disse kommunene vurderes som langt fremme på klimatiltak og prosjektene vurderes til å kunne ha god læringsverdi til andre kommuner. I tillegg prioriteres det videreutvikling av prosjektene innenfor Sirkulærøkonomi i Kongsvingerregionen og i Solør-kommunene.

Kommunesamarbeid

Fylkesmannen har oppfordret kommunene til å gå sammen om å tenke fornying og innovasjon, og har mottatt flere gode samarbeidsprosjekter. Det gis bl.a. midler til tettere samarbeid for Solør-kommunene (Våler, Åsnes og Grue), til videreutvikling av Nord-Gudbrandsdalen lokalmedisinske senter i Sel og til prosjektet Slå ring om hverandre, et tverrfaglig prosjekt for å hindre utenforskap for kommunene Ringsaker, Løten og Stange.  

Vi ser imidlertid at det fortsatt er mange kommuner som ønsker å vurdere bedre samhandling og nye måter å jobbe på innenfor egen kommune. Enkelte samarbeidsprosjekter Fylkesmannen har mottatt vurderes som viktige initiativ, men mangler nødvendig forankring og gjennomarbeiding for å kunne bli prioritert i denne tildelingen.

Usikkerhet fremover

I lys av den store usikkerheten i dagens situasjon har Fylkesmannen valgt å holde tilbake en større del av skjønnsmidlene enn anslått tidligere i vinter til å håndtere utgifter ved uforutsette hendelser, herunder Covid-19. Utbruddet av Covid-19 har gitt uforutsette utfordringer, men også nye løsninger. Mange kommuner har funnet gode samarbeidsløsninger i en krevende tid. Kommunene har gjort nyttige erfaringer som bør videreformidles og benyttes til videreutvikling. Fylkesmannen vil tildele de resterende skjønnsmidlene for 2020 i september. Tildelingen vil ses i sammenheng med tildeling av ekstra skjønnsmidler knyttet til merutgifter i håndtering av Covid-19. Se vedlagte fellesbrev til kommunene for ytterligere informasjon.