19,4 mill. kroner til kommunale fornyingsprosjekter

Pixabay

Statsforvalteren fikk inn totalt 39 søknader med et samlet søknadsbeløp på 50 mill. kroner. Vi tildeler nå 19,4 mill. kroner til 18 prosjekter i Innlandet.

Publisert 19.03.2024

Samarbeid og erfaringsdeling viktig

Tildelingen av skjønnsmidler går til større prosjekter der flere kommuner samarbeider. De siste årene har Statsforvalteren gitt skjønnsmidler til flere store prosjekter som nå er godt i gang og som gjennomføres over flere år. I år prioriteres disse igangsatte prosjektene, og vi støtter kun enkelte nye prosjekter.

Prosjektene som er tildelt midler, er vurdert til å bidra godt til fornying og innovasjon i kommunene.  For de nye prosjektene har vi lagt særlig vekt på prosjektets fornyings- og overføringsverdi. I tillegg har det vært viktig at prosjektene gir en bred tilnærming til å finne løsninger for en effektiv og fremtidsrettet kommunesektor. Vi har også vektlagt å få en rimelig geografisk fordeling av prosjekter mellom kommuner og regioner. Oversikt over tildelte prosjekter finner du i egen lenke på siden.

11 nye prosjekter i 2024

Vi tildeler midler til 18 prosjekter totalt i 2024. Av disse er sju prosjekter videreføring av prosjekter som allerede er i gang. Vi har prioritert å støtte elleve nye prosjekter.

Vi gir støtte til prosjekter bl.a. innenfor beredskap og bruk av kunstig intelligens. Vi støtter også et samarbeidsprosjekt for å utvikle en felles modell for tjenesteutvikling mellom kommune/helseregioner og Sykehuset Innlandet. Et annet prosjekt skal se på muligheten for en felles plattform for responstjenester i Innlandet. Vi gir videre støtte til klima- og miljøsmart landbruk i Gudbrandsdalen, til å videreutvikle samarbeidet innenfor vann- og avløpsområdet i Valdres og et regionalt prosjekt for å få tilstrekkelig og ny arbeidskraft med riktig kompetanse ved Nammo i Raufoss.

Vi viderefører også bl.a. støtten til fellesprosjektet Digi Innlandet. Dette har vært en viktig prioritering de siste årene, og vi har nå tildelt 11,6 mill. kroner til prosjektet over fire år. Det er viktig at prosjektet lykkes med å videreføre og videreutvikle etablerte nettverk og at kommunene får på plass en god ordning for å drifte arbeidet videre.