Høring av 14 nye verneområder

Høringsfrist:
20. februar 2023 23.59
Den kalkrike skogen i Liberget foreslås vernet.
Den kalkrike skogen i Liberget foreslås vernet. Foto: Erica Neby / Erica Neby.

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 14 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 20. februar 2023.

Publisert 15.12.2022

Høringsforslaget omfatter 14 skogområder i Innlandet, som alle er et resultat av en frivillig vern-prosess. I verneplanen høres det i alt ca. 14 530 dekar, hvorav ca. 12 600 dekar er skog. 

Formell oppstart for arbeidet med vern ble kunngjort den 25. mars 2019 for Ånes, 31. mars 2020 for Åsli, 27. november 2020 for utvidelse av Turrtind, 2. juli 2021 for områdene Liberget, Bjønndalen og Kompåsmyra, Viertjenna og 29. oktober 2021 for resterende områder.

De foreslåtte nye områdene er:

 • Utvidelse av Breie naturreservat, 303 daa i Etnedal kommune
 • Utvidelse av Eriksrud naturreservat, 74 daa i Gjøvik kommune
 • Høkleberget, 1074 daa i Gran kommune
 • Viertjenna, 757 daa i Grue kommune
 • Kjøremslia, 1167 daa i Nord-Fron kommune
 • Åsli, 872 daa i Nordre Land kommune
 • Utvidelse av Turrtind naturreservat, 7484 daa i Nordre Land kommune
 • Årneslia, 903 daa i Ringebu kommune
 • Liberget, 217 daa i Ringsaker kommune
 • Bjønndalen og Kompåsmyra, 352 daa i Ringsaker kommune
 • Leine og Mælumsberget, 331 daa i Ringsaker kommune
 • Utvidelse av Kvannskardkletten naturreservat, 603 daa i Stor-Elvdal kommune
 • Ånes, 55 daa i Søndre Land kommune
 • Korpekløvet, 342 daa i Sør-Aurdal kommune

Alle områdene er foreslått vernet som naturreservater (§ 37 i naturmangfoldloven). Dette innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Beiting og tradisjonelt friluftsliv, herunder jakt, fiske og sanking av bær og matsopp, vil fortsatt være tillatt.

I høringsdokumentet inngår en områdebeskrivelse, utkast til verneforskrifter tilpasset hvert enkelt område og forslag til områdeavgrensing. Alle som måtte ønske det, kan komme med innspill og merknader til forslagene. Vi ber spesielt om synspunkter på følgende:

 • Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter beskrives mest mulig konkret, for eksempel hvilken del av området det særlig er knyttet konflikt til, og hvilke justeringer av bestemmelser i verneforskriften som vil være nødvendig for å løse eller redusere konflikten.
 • Avgrensing av de aktuelle områdene.
 • Synspunkter på verneforskriften og eventuelle merknader til spesielle forhold i det enkelte område. Også her ber vi om mest mulig konkrete opplysninger og forslag til mulige løsninger.
 • Om det er behov for skjøtsel og tiltak, samt innspill til forvaltningen av områdene.
 • Eventuelle feil i høringsutkastet.

Frist for å avgi uttalelse settes til 20. februar 2023. Du finner høringsdokumentet i under Dokumenter på denne sida. Du finner også kart over alle foreslåtte verneområder i Naturbase.

Eventuelle uttalelser sendes til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller på e-post til: sfinpost@statsforvalteren.no. Du kan også avgi din høringsuttalelse i skjemaet nedenfor.