Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for anleggsfase E6 Roterud - Storhove

Høringsfrist:
5. september 2021 23.59

I forbindelse med bygging av E6 Roterud – Storhove søker Nye Veier AS om tillatelse til midlertidige anleggsarbeider. Arbeidene innebærer blant annet driving av tunnel (Vingnestunnelen).

Publisert 13.07.2021

Søknaden omfatter:

  • Utslipp/avrenning fra tunneldriving (Vingnestunnelen, ca. 4,2 km lang), rigg- og anleggsområder samt utfyllinger og terrengarrondering
  • Mudring og utfylling av masser i Lågen og Mjøsa

Utslipp fra anleggsfasen vil blant annet omfatte tunnelvann (rent lekkasjevann fra tunnelen og produksjonsvann fra borerigg). Tunnelvannet vil kunne inneholde partikler, nitrogen, høy pH, rester fra oljeprodukter, evt. tungmetaller og rensemidler fra anleggsmaskiner. Tunnelvannet skal renses før utslipp.

I tillegg skal man håndtere overflatevann fra blant annet byggegroper og anleggs- og riggområder. Dette omfatter også avrenning fra betongarbeider og gravearbeider.

Anleggsvirksomheten vil kunne påvirke mindre vassdrag/bekker og verneområdet i Lågendeltaet, samt føre til utslipp i Mjøsa. For prosjektet blir det nødvendig å fylle ut masser i Lågen og Mjøsa.

Det opplyses i søknaden at arbeidene med E6 Roterud – Storhove er planlagt med oppstart Q4 2021 og med ferdigstillelse av veganlegget høsten 2025.

Totalentreprenør skal utarbeide et detaljert overvåkningsprogram som skal utføres for å kunne dokumentere vannkvaliteten i bekker/elver som kan tenkes å bli påvirket av anleggsarbeidene.

For mer informasjon, se vedlagte søknad med vedlegg fra Nye Veier AS.

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 5. september 2021 på e-post:

sfinpost@statsforvalteren.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne sida og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Lillehammer og Gjøvik kommuner.