Innlandet fylkeskommune søker om utslippstillatelse for anleggsarbeider på Randsfjordsambandet

Høringsfrist:
17. august 2020 23.59

Randsfjordsambandet skal oppgraderes med ny elektrifisert ferje. Innlandet fylkeskommune, samferdselsavdelingen søker om tillatelse til å gjennomføre nødvendige arbeider med nye kaianlegg på Tangen og Horn, samt bussholdeplass som grenser til kaianlegget på Horn.

Publisert 03.07.2020

Det er behov for tilpasning på begge kaianlegg og ny slipp. I tillegg skal det etableres bussholdeplass ved kaia på Horn-siden. Sambandstiltaket vil medføre inngrep i vassdragene Randsfjorden og Grytebekken og i forurensa grunn på land ved Horn. Søknaden beskriver inngrepene, omfanget av dem og avbøtende tiltak som foreslås for å motvirke uheldige effekter.

Arbeid i vann vil foregå ved arbeid med slipp, bussholdeplass, dykdalber og ferjeleiene på begge sider av fjorden og omfatter blant annet utfylling i innsjø for etablering av bussholdeplass, fjerning av innsjøsediment for de to kjørebruene på Horn og Tangen samt ved bygging av ny slipp ved Horn.

Innsjøsediment vil fjernes gjennom mudring, slamsuging eller andre løsninger. Inngrepet vil føre til endring av innsjøbunnen, partikkelspredning og forbigående blakking av vannet. Innsjøbunnen er undersøkt for naturverdier uten at det er gjort viktige funn. Likevel er det rimelig å iverksette tiltak for å begrense partikkelspredning der det er fare for dette ved hjelp av barriere, f.eks. siltgardin, bobleanlegg e.l.

Arbeidet vil foregå på høy vannstand.

Det vil også bli arbeider med bygging av flomsikring langs Grytebekken.

For mer informasjon, se vedlagt søknad med vedlegg fra Innlandet fylkeskommune.

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 17. august 2020 på e-post: fminpost@fylkesmannen.no , eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne sida og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Gran kommune.