Koronavaksine til personer uten samtykkekompetanse?

Vaksine mot Covid-19

Den siste tiden har vi mottatt en rekke henvendelser og spørsmål om koronavaksinering av personer som mangler samtykkekompetanse, særlig knyttet til personer med demens eller psykisk utviklingshemming. Her er regelverket som gjelder for denne pasientgruppen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.04.2021

Vaksinering er et frivillig tilbud som er basert på personens samtykke. I de tilfeller der personen ikke kan samtykke, må vaksinering skje på annet rettsgrunnlag enn samtykke. 

  • Lovhjemmel finnes i pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.).
  • Det er ikke anledning til å vaksinere personer med hjemmel i annet lovverk, f.eks. smittevernloven eller helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.   

For personer uten samtykkekompetanse som ikke motsetter seg vaksinering 

For en person uten samtykkekompetanse som ikke motsetter seg vaksinering, vil det aktuelle rettsgrunnlaget være pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6, jf. § 4-3. I slike tilfeller avgjør helsepersonellet som er ansvarlig for vaksineringen, om personen skal vaksineres.  

En slik vaksinering anses som et «alvorlig inngrep» i lovens forstand, og det vil derfor være pbrl. § 4-6 annet ledd som regulerer hvordan avgjørelsen skal tas og hva den skal bygge på. Det ansvarlige helsepersonell må finne at vaksineringen er i den enkeltes interesse og at det er sannsynlig at personen ville ha gitt tillatelse til vaksineringen. Der det er mulig, skal det også innhentes informasjon fra personens nærmeste pårørende om hva personen ville ha ønsket. Det er viktig at det er personens antatte ønske, og ikke pårørendes ønske, som skal avklares. Det presiseres også at det er ansvarlig helsepersonell, og ikke pårørende, som tar den endelige avgjørelsen. Ansvarlig helsepersonell skal samrå seg med annet kvalifisert helsepersonell før avgjørelsen tas. 

Personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg vaksinering 

Den klare hovedregelen er at det i all hovedsak ikke vil være aktuelt å vaksinere personer som motsetter seg vaksineringen, selv om disse mangler samtykkekompetanse. Dersom det i enkeltstående tilfeller etter en konkret vurdering likevel vurderes å vaksinere personer i denne gruppen, kan vaksinering kun skje dersom de strenge vilkårene i pbrl. kap. 4A er oppfylt.  

Det vil særlig være enkelte personer med demens og enkelte personer med utviklingshemming som kan mangle samtykkekompetanse og vise motstand ved vaksinering. En demensdiagnose eller en utviklingshemming i seg selv ikke gir grunnlag for å vaksinere med hjemmel i kap. 4A. 

Vilkårene i pbrl. kap. 4A er: 

  • Pasienten er over 16 år
  • Pasienten mangler samtykkekompetanse
  • Pasienten motsetter seg helsehjelpen (vaksinering)
  • Tillitsskapende tiltak må ha vært forsøkt
  • Unnlatelse av å gi vaksine vil kunne føre til vesentlig helseskade på pasienten
  • Vaksinering anses som nødvendig 
  • Tiltaket står i forhold til behovet for helsehjelp
  • Vaksinering fremstår som den klart beste løsningen for pasienten

Tips til videre lesing 

Helsedirektoratet har redegjort for regelverket rundt vaksinering av personer uten samtykkekompetanse i to brev, som er vedlagt. Mer informasjon om vilkårene for å fatte vedtak etter pbrl. kap. 4A finner du her.