Bistand hjemme skal hjelpe en utsatt gruppe med rus-/psykiatri-problemer

Mer fleksibel oppfølging og bistand hjemme, skal hjelpe en pasientgruppe som ikke greier å nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. Et tverrfaglig team (FACT) har en ny tilnærming til pasienter som sliter med alvorlige rus- og/eller psykiske helseutfordringer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.10.2020

Det nye tilbudet, et fleksibelt oppsøkende samhandlingsteam, forkortes til FACT-team. Slike team er etablert i nesten alle DPS-regioner og i tilhørende kommuner i Innlandet. DPS står for Distriktspsykiatrisk senter.

FYLKESMANNEN FORVALTER TILSKUDDSORDNINGEN OG HAR TILSYNSANSVARET

 Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov". Disse midlene delfinansierer antall årsverk i teamene. Vi har i tillegg valgt å fullfinansiere alle forprosjekter, finansiert ressursperson som støtte til alle ledd i teamoppbyggingen, både for kommunene og spesialisthelsetjenestene. I tillegg finansieres alle lærings- og støttenettverk og  kompensert kapasitetsreduksjonen i kommunene ved å styre tilskudd til kommunalt rusarbeid mot de kommunene som har avgitt årsverk til teamene. Videre så har vi ansvaret for oppbygging av alle læringsnettverk rundt alle i teamene samt læringsnettverk for FACT i Innlandet. Fylkesmannens rusrådgivere deltar også i de fleste styringsråd for forprosjektene og for de teamene som er i drift. Vi gir også prosjektstøtte til de DPS som har hovedansvaret for lokal oppbygging av team. Vi deltar ikke i pasientbehandlingen i de teamene som er operative.

Fylkesmannen har tilsynsansvar for ordningen. Landsomfattende tilsyn har lært oss at pasientgruppen som er målgruppe for FACT teamene har for dårlig koordinert helsehjelp. Vi tror at FACT team kan bidra til at denne pasientgruppen får bedre funksjonsnivå.

Det ligger klare forventninger i våre oppdragsbrev om at fylkesmannen skal bidra og bistå kommunene og spesialisthelsetjenestene i dette arbeidet. Etablering av FACT team er ett av tiltakene helseministeren ønsker fokus på og vårt fagdirektorat legger tilrette dette arbeidet gjennom å gi oss mandater gjennom bla forvaltning av tilskuddsordningene. Det bør også nevnes at vi som jobber med dette hos fylkesmannen er medarbeidere med lang og bred erfaring fra rus- og psykisk helsefeltet og har samarbeidspartnere, kompetanse og virkemidler til å kunne gjennomføre dette omfattende endringsarbeidet i rus- og psykisk helsefeltet.

DIALOGARENAER

Lokalt har vi opprettet dialogarenaer mellom kommunalt rusfelt og tilhørende lokalt DPS for å utrede mulighetene og interessen for å etablere FACT team. I hovedsak er dette arbeidet gjennomført som forprosjekt. Forprosjektet får utredningsansvar og ansvar for å gi kommunene og DPS nok informasjon, kompetanse og nok støtte til å kunne konkludere i forprosjektet, om det skal iverksettes FACT team med prosjektperiode på 4 år. I dette arbeidet ligger det dialog med politisk ledelse, administrativ ledelse og lokal kartlegging om behov for denne type tiltak. Alt dette arbeidet munner ut i utarbeidelse av samarbeidsavtale mellom kommune og lokalt DPS som er forankret hos øverste ledelse.

MER OM FACT MODELLEN

Alle som ønsker tilbud i FACT må søkes dit av lokalt rus- psykisk helseteam, fastlege eller andre deler av spesialisthelsetjenestene. Det er eget inntaksteam som behandler søknader med utgangspunkt i kriteriene for inntak. I hovedsak er inklusjonskriteriene at du har alvorlig psykisk helseproblematikk, gjerne i kombinasjon med rusmiddelavhengighet og at du ikke nyttiggjør deg de ordinære hjelpetiltak på kommunalt eller spesialistnivå.           

Fagfolkene i kommunene og spesialisthelsetjenestene har stor tro på FACT modellen i Innlandet. Det at det bygges team med utgangspunkt i det enkelte lokale DPS sikrer oss en rural oppbygging av teamene som gjør tjenestene tilgjengelige for folk, uavhengig av hvor du bor. For kommunene er det av stor betydning at tilgangen til spisskompetanse for å løse utfordrende problemstillinger ligger nærmest mulig brukeren, nærmest mulig de lokale tjenestene og tilgangen blir mindre byråkratisk enn tidligere.

Etableringer i Innlandet

 • FACT Gjøvik, samarbeid mellom DPS Gjøvik og Gjøvik kommune.
 • FACT Hedmarken, samarbeid mellom DPS Elverum – Hamar, avdeling Hamar og kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.
 • FACT Sør-Gudbrandsdal, samarbeid mellom DPS Lillehammer og kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.
 • FACT Valdres. I samarbeid med DPS Gjøvik avd. Aurdal og kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang, Etnedal, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal.
 • FACT Toten/Land. I samarbeid med DPS Gjøvik og kommunene Nordre Land, Søndre land, Østre Toten og Vestre Toten.
 • FACT Nord-Gudbrandsdal, samarbeid med DPS Lillehammer avd. Otta med kommunene Sel, Vågå, Skjåk, Lom, Dovre og Lesja. Starter i oktober
 • FACT Hadeland, i samarbeid med DPS Gjøvik, avdeling DPS Hadeland og kommunene Lunner og Gran. under etablering.
 • FACT Sør-Østerdal, samarbeid mellom DPS Elverum- Hamar, avdeling Elverum med kommunene Elverum, Åmot og Trysil. Kommunene Åsnes og Våler har pr dato trukket seg ut av etableringen. Under etablering.
 • FACT Glåmdalen, avsluttet forprosjekt grunnet ny sykehusstruktur dvs. DPS går fra Sykehuset Innlandet til A-hus. FACT Kongsvinger /Nes er nå under etablering. Deltagerkommunene før endret sykehusstruktur var Eidskog, Kongsvinger, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal.
 • FACT Nord-Østerdal, forprosjekt avsluttet. Konklusjon er at de ikke ønsker FACT team, men utreder annen samhandlingsmodell, bla interkommunal rus- og psykisk helsetjeneste. Forprosjekt om dette avsluttes 01.03.2021. Dette er finansiert av Fylkesmannen i Innlandet.

        I tillegg er:

 • FACT Ung i forprosjekt. Dette knyttes opp mot BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk  poliklinikk) Hamar og en av kommunene i regionen.
 • FACT Sikkerhet i forprosjekt. Dette er knyttet opp mot Sjukehuset Innlandet, Reinsvoll og sikkerhetsenheten der, er under oppstart. Målet er å utrede muligheten for å etablere et FACT team som blir ressurs for kommunene i samhandlingen rundt mennesker som er dømt til tvungen psykisk helsevern. Dette teamet vil også bli en ressurs for de øvrige FACT teamene i Innlandet, hvis forprosjektet konkludere med etablering av team.

         Du kan lese sluttrapport om evaluering av FACT team i Norge under lenker.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.