Dialogmøte etter ernæringstilsyn på Lesja sjukeheim

Foto av mennesker.
Dialogmøte på Lesja sjukeheim

I dialogmøtet fortalte kommunen om hvordan de har arbeidet med å rette opp forhold som ble avdekket under høstens tilsyn med ernæring og munnhygiene til pasienter ved Lesja sjukeheim. Alle må jobbe sammen for å få til gode tjenester i kommunen. 

Publisert 05.05.2023

Dagen gikk med til samtaler mellom kommunens ledelse og ansatte hos Statsforvalteren. Kommunens ledelse beskrev arbeidet som er gjort i etterkant av tilsynet, og hvilke utfordringer de har identifisert. Kommunen og sjukeheimen skal ha gode styringssystemer og praksis skal være i tråd med Nasjonal fagling retningslinje for forebygging av underernæring. Systematisk oppfølging av munnhygiene inngår også i tilsynet.

Sammen foretok vi blant annet stikkprøver i pasientjournaler for å se hva som dokumenteres av ernæringsoppfølging til de pasientene som har behov for det. Vi opplever at dialog er veldig nyttig og at det fører til progresjon i kvalitetsforbedringsarbeidet. Lesja kommune har begynt dette endringsarbeidet og vil ha fokus på det framover. Statsforvalteren fortsetter dialogen med kommunen.

Kontaktpersoner