Rapport etter tilsyn med barn i barne- og avlastningsbolig i Nordre Land kommune

Statsforvalteren har hatt tilsyn med Nordre Land kommune. Nå er rapporten klar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2023

På oppdrag fra Statens helsetilsyn gjennomfører alle statsforvaltere tilsyn med barn i barne- og avlastningsboliger. Tilsynet er et såkalt landsomfattende tilsyn i 2022 og 2023.

Vi fører tilsyn med om barn i barne- og avlastningsbolig får habilitering/opplæring som samsvarer med deres behov. For å få svar på det, vurderer vi om barne- og avlastningsboligene:

  • har tilstrekkelig informasjon om barnets situasjon og behov
  • bruker informasjonen til å identifisere behov for habilitering/opplæring og til å utforme mål og tiltak for barnet
  • gjennomfører tiltak for habilitering/opplæring
  • evaluerer og korrigerer mål og tiltak for habilitering/opplæring

Første kommune i Innlandet

Nordre Land var første kommune tilsynet besøkte i Innlandet, og blant de første i landet. Tilsynet ble gjennomført 7. – 9. november 2022. Tilsynet omfattet Åsligata avlastningsbolig.

Det ble påpekt lovbrudd under tilsynet. Vi fant at informasjonsinnhentingen og planleggingen av tjenesten er for tilfeldig, noe som fører til at ledelsen ikke kan være sikre på at mål og tiltak utarbeides med bakgrunn i barnas behov. Kommunen sikrer heller ikke at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse, eller at det foregår en systematisk evaluering og korrigering av tjenesten.

Statsforvalteren har bedt Nordre Land kommune om å legge fram en plan for hvordan lovbruddet skal rettes innen 10.02.2023.

Fylkeslegen: – Vi vil følge arbeidet

– Tilsynet avdekket at Nordre Land kommune ikke har gode nok rutiner for systematisk styring og internkontroll. Det er slik vi ser det en risiko for at svikt kan skje uten at det blir fanget opp av ledelsen, sier fylkeslege Harald Vallgårda.

Vallgårda presiserer at Statsforvalteren har samme mål som kommunen.

– Vi ønsker å bidra til kvalitet og sikkerhet i tjenestene, samt å bidra til at befolkningen har tillitt til helse- og omsorgssektoren. Både vi og kommunen har som mål at tjenestene som ytes skal være forsvarlige.

Vallgårda har tro på at kommunen nå vil jobbe målrettet med å rette lovbruddet.

– Vi har nå bedt kommunen om en plan for hvordan de skal rette lovbruddet. Vi vil følge arbeidet fremover. Kommunen har vært imøtekommende til tilsynet. De har vist god forståelse for funnene vi har påpekt, og vi har tro på at de vil gjøre et godt arbeid med å følge opp tilsynet.

Kontaktpersoner

Habilitering/opplæring

Som habilitering/opplæring regnes tiltak med mål om å oppøve nye eller opprettholde nåværende funksjoner. For barn som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, er formålet med habiliteringen at de skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. Noen ganger vil en habiliteringsprosess være tidsavgrenset, andre ganger er det en livslang prosess. Det vil kunne variere hvilke tiltak som er aktuelle til enhver tid.