Psykososial oppfølging i kommunene etter masseskytehendelsen i Oslo 25. juni

Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å ha særlig oppmerksomhet på ivaretakelse av de psykososiale behovene til direkte berørte og andre rammede etter masseskytehendelsen i Oslo 25. juni. Det gjelder også andre som kan oppleve vansker som følge av hendelsen, også basert på tidligere traumatiske opplevelser, og politiets trusselvurderinger. Statsforvalteren minner kommunene om betydningen av proaktiv psykososial oppfølging for direkte berørte.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.08.2022

Kommunen har et ansvar for psykososial oppfølging og beredskap. Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven ansvar for å tilby hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder psykososial beredskap og oppfølging. Dette inngår som en del av kommunens sørge-for-ansvar for egne innbyggere.

Proaktiv psykososial oppfølging av direkte berørte er av stor betydning. Slik oppfølging innebærer at kommunen aktivt henvender seg direkte til den/de rammede og tilbyr støtte og bistand i en tidlig fase. Proaktiviteten innebærer videre at det etter en tid tas ny kontakt dersom den rammede umiddelbart etter katastrofen ikke ønsker/ikke er i stand til å ta imot hjelp. Som en del av den proaktive oppfølgingen anbefales det at rammede får en fast, navngitt kontaktperson i kommunen som kan bidra til kontinuitet og helhetlig oppfølging, jf. Helsedirektoratets veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.

Hvem kan trenge hjelp etter masseskytingen?

Direkte berørte

 • Etterlatte, familier og venner
 • Skadde, deres familier og nærmeste
 • Vitner til hendelsene og deres nærmeste

Andre rammede

 • Det skeive miljøet
 • Rammede av terroren 22. juli, krig og voldshandlinger samt tidligere traumatiske hendelser
 • Barn, unge og befolkningen for øvrig

Informasjon

Mange bruker mye tid på å søke etter hjelp og informasjon på internett når livet er vanskelig. Ved å gi tydelig informasjon på sine nettsider kan kommunen bidra til at tilgjengeligheten til eksisterende tilbud øker, og at terskelen for å oppsøke tjenester blir lavere.

Statsforvalteren henstiller om at hver enkelt kommune legger ut på sine nettsider hvordan de har organisert sine tjenester mht. hvor man kan få psykososial oppfølging.

Kommunens innbyggere bør utfra nettsidene lett kunne tilegne seg oppdatert informasjon om:

 • hvilke tjenester og tilbud som er tilgjengelige
 • hvilke aldersgrupper og målgrupper tilbudene retter seg mot
 • tjenestetilbudets åpningstider
 • hvilket telefonnummer man kan ringe for å komme i kontakt med tjenesten og når det er telefontid
 • adresse for tilbudet

Kommunen må i sin informasjon tydeliggjøre at fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid, jf. forskrift om fastlegeordningen i kommunen. Det må fremgå hvilke øvrige akuttilbud som er tilgjengelige, utenom ordinær åpningstid, herunder lokal legevakt og akuttmottak i spesialisthelsetjenesten.

Råd til kommunene

Informasjon og råd til kommuner om ivaretakelse av de psykososiale behovene for berørte av masseskytehendelsen finner man her:

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS):

 • Råd til helsetjenester og frivillige
 • 5 råd for hvordan trygge barn

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene):

 • Psykososial beredskap - konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, hjelpepersonell og frivillige

RVTSene er gitt et spesielt ansvar for å bistå kommunene med veiledning og kompetanse i psykososial oppfølging og beredskap. Ved behov for bistand kan kommunen kontakte RVTS i sin region. For berørte og andre rammede som trenger noen å snakke med, finnes det mange frivillige organisasjoner som tilbyr støtte og informasjon. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til god hjelp, helsenorge.no. Helsedirektoratet har også lagt ut oppdatert informasjon og råd til kommuner og ansatte i helse- og omsorgstjenestene på sine nettsider.

Samarbeid med andre instanser

På tilsvarende måte som for kommunen foreligger det plikt for de regionale helseforetakene til å ha en forberedt helseberedskap på sitt område, samt bistandsplikt ved ulykker. Helsedirektoratet anbefaler at kommunen samarbeider med regionalt helseforetak og benytter eksisterende felles møtearenaer. Videre anbefales det at kommunen samarbeider med politiet knyttet til trusselvurderinger.

Kontaktpersoner