Informasjonsmøte Bolig for velferd Innlandet 17. september 2020

Barn som holder på med putekrig.

Statsforvalteren i Innlandet vil, i samarbeid med Husbanken region Øst, Innlandet fylkeskommune og NAV Innlandet, invitere kommuner i Innlandet til et samarbeid på velferdsområdet, hvor vi ser boligsosialt arbeid og innsatsen mot barn, unge og barnefamilier i sammenheng. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.05.2021

Vi tilbyr bistand fra et samordnet regionalt nivå i Innlandet med utgangspunkt i hva kommunen selv ønsker bistand til.

Både den nasjonale boligsosiale strategien «Bolig for velferd» og 0-24-samarbeidet retter seg mot vanskeligstilte og utsatte. Hovedmål i Bolig for velferd er at alle skal ha et godt sted å bo, og at alle med tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet. En trygg oppvekst i en god bolig er et sentralt virkemiddel i innsats for barn som vokser opp i lavinntekt, eller av annen grunn har vanskelige oppvekstvilkår. Gjennom bedre samordnede tjenester i 0-24-samarbeidet, skal utsatte barn og unge under 24 år og deres familier får tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp.

Boligsosialt arbeid retter seg mot kommunens boligpolitikk, planarbeid, organisering, det å skaffe/beholde bolig for vanskeligstilte og ulike oppfølgingstjenester i bolig på individnivå. Flere av de boligsosiale tjenestene er hjemlet i lov.

Utfordringsbildet i Innlandet generelt er befolkningsnedgang (spesielt i små kommuner), økt aldrende befolkning, høy andel lavinntektsfamilier og høy andel stønadsmottakere.

Vi tilbyr kommunene i Innlandet bistand til å kartlegge egen kommunes situasjon på det boligsosiale området, med fokus på situasjonen for utsatte barn og unge og deres familier. Ut fra denne kartleggingen kan kommunen identifisere behov for tiltak. Vi ønsker også å være bidragsyter i gjennomføring av identifiserte tiltak, gi tilgang til et samlet virkemiddelapparat, samt bidra til erfaringsutveksling. 

Hva innebærer dette i praksis?

I samarbeid med kommunene vil vi på regionalt nivå å legge fram en oversikt over kommunens utfordringsbilde. Sammen med kommunens oversikt og vurdering av egen situasjon, kan dette danne grunnlag for å identifisere aktuelle områder å jobbe videre med. Her vil vi tilby vår kompetanse, virkemidler og aktuelle verktøy, samt legge til rette for nettverksjobbing og erfaringsdeling på tvers av kommuner. Som nevnt vil vi invitere inn andre regionale samarbeidspartnere dersom kommunen har behov for det.

Alle Innlandets 46 kommuner inviteres til samarbeid. Deltakelse må være forankret i kommunens ledelse, og vi ønsker samarbeid med ledere på Velferdsområdet, samt noen som jobber strategisk i kommunen. Målet er at alle som melder sin interesse tilbys deltakelse. Hvis mange kommuner ønsker å delta, må vi likevel av ressurshensyn velge kommuner ut fra et samlet utfordringsbilde, og starte med noen utvalgte kommuner.

De seks store bykommunene i Innlandet har deltatt i Husbankens kommuneprogram, og har et annet utgangspunkt for det boligsosiale arbeidet enn de øvrige kommunene. De har også andre utfordringer enn de små kommunene. Dette hensyntas ved ulik tilnærming til kommuner over og under 16000 innbyggere.