Boligsosial lov trådte i kraft 01.07.23

Kommunene har fra 01.07.23 fått tydelig ansvar for det boligsosiale feltet i den nye boligsosiale loven; Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Fra samme dato er det endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven. Loven gjelder vanskeligstilte på boligmarkedet.

Publisert 29.09.2023

Loven er todelt og innebærer en vedtaksfestet rettighet til individuell bistand for innbyggere, og et tydelig ansvar for kommunene for organisering og planlegging av det boligsosiale arbeidet. Det legges stor vekt på det kommunale selvstyret, noe som blant annet innebærer at kommunene selv velger hvor dere plasserer ansvaret for loven.

Alle i kommunen og Nav-kontoret må være kjent med loven, slik at dere kan identifisere og fange opp enkeltpersoners rett til bistand og henvise til rett sted i kommunen.

Etter Boligsosial lov § 6 har innbyggere som er vanskeligstilte på boligmarkedet rett til å få individuell bistand for å skaffe eller beholde bolig. Kommunen plikter å gi slik bistand i form av råd og veiledning eller praktisk bistand, samt å fatte vedtak etter forvaltningsloven med klagerett til Statsforvalteren.

Etter Boligsosial lov § 5 skal kommunen sørge for samarbeid på tvers av sektorer, samordning av sine tjenester og samarbeid med andre offentlige aktører på det boligsosiale feltet. Kommunen skal også ha en oversikt over behovet for både ordinære og tilpassede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, og denne oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.

Boligsosial lov innebærer at helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 er opphevet fra 01.07.23, og ivaretas i ny lov § 6, 4. ledd. Kommunens ansvar er skjerpet, og ordlyden er endret fra tidligere medvirkningsplikt til en plikt for kommunen til å gi individuell bistand.

Ordlyden i sosialtjenesteloven § 15 er endret og knyttet opp mot boligsosial lov.

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet er en kort og lettlest lov med 12 paragrafer. I Prop. 132 L (2021-2022), vil dere finne merknader til lovparagrafene på sidene 102-108. Se lenker tilknyttet denne saken.

Dersom kommunene har spørsmål eller behov for bistand i forbindelse med ny lov, kan dere ta kontakt med Statsforvalteren i Innlandet eller Bolig for Velferd Innlandet (se egen nettside under Statsforvalteren i Innlandet). Husbanken kan gi informasjon om Kobo, som er et gratis saksbehandlingsverktøy som er tilpasset boligsosial lov.