Flere kan nå få fri rettshjelp

Inntekts- og formuesgrensene for å få fri rettshjelp er økt i 2023. Flere vil derfor kunne få dekket advokatutgifter i saker som er av stor personlig og velferdsmessig betydning. Bruttoinntektsgrensen er nå kr. 350 000,- for enslige, og kr. 540 000,- for ektefeller/samboere. Nettoformuesgrensen er kr 150 000,-.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2023

En liten nedgang i saker og utbetaling i 2022

Regjeringen oppjusterte også i fjor de økonomiske grensene for å få fri rettshjelp i behovsprøvde saker. Til tross for det økte ikke de statlige utbetalingene til rettshjelp i saker utenfor domstolene. I Innlandet var det faktisk en liten nedgang fra ca. 5 millioner utbetalt i 2021 til ca. 4,6 millioner i 2022. En av årsakene til dette kan være at Statsforvalterne i noen saker dispenserte fra de økonomiske vilkårene før endringene. En annen årsak kan være at det ikke var veldig mange flere som hadde skattbar inntekt i det økte intervallet (fra brutto kr. 246 000 – til brutto kr. 320 000). En tredje årsak er at vi mottok litt færre behovsprøvde saker i 2022 enn året før (268 i 2021 mot 236 i 2022).   

Vi behandlet 633 søknader om fri rettshjelp i 2022, hvorav 425 gjaldt advokaters egeninnvilgelse av fritt rettsråd. Vi innvilget selv 115 rettsråd og ga bevilling til fri sakførsel i 15 saker. Totalt 79 søknader ble avslått, enten pga inntekts/formuesoverskridelse eller av andre grunner (64 fritt rettsråd og 15 fri sakførsel).

Saksbehandlingstiden varierte noe, men egeninnvilgelser ble behandlet innen 2-3 uker og søknader innen 4-8 uker. Ved årsskiftet var restansen ca. 40 saker, (dvs. totalt mottatt ca. 675 saker i 2022).  

Andre endringer i rettshjelpordningen

Husleietvistutvalget er et landsdekkende statlig organ som skal bistå parter i husleietvister. Rettshjelp kan derfor bare innvilges ved utkastelse av leieboer (tvangsfravikelse). I alle andre saker som gjelder tvister i husleieforhold, må man nå henvende seg til Husleietvistutvalget

Som følge av ny lov om voldsoffererstatning, får man ikke lenger fri rettshjelp for å få utbetalt erstatning som voldsoffer. Det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig med advokathjelp for å søke eller klage i slike saker. Unntaksvis kan Kontoret for voldsoffererstatning innvilge advokathjelp.

Advokater som bistår klienter med fritt rettsråd, må benytte rettsrad.no ved innsending av søknader og salærkrav til Statsforvalteren.

Kontaktpersoner

Saksbehandlingstid

Vår saksbehandlingstid varierer noe, men søknader vil normalt bli behandlet innen 4-8 uker. Advokaters egeninnvilgelse (stykkprissaker), søkes behandlet og utbetalt innen 2-3 uker.