Økte inntektsgrenser – fri rettshjelp

Foto: Pixabay.

Fra nyttår økte inntektsgrensene for å få fri rettshjelp. Flere oppfyller derfor de økonomiske vilkårene i behovsprøvde saker. Inntektsgrensen er nå kr 320 000,– for enslige, og kr 490 000,– for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.01.2022

Bruttoinntekstgrensen var tidligere kr 246 00 for enslige og kr 369 000 for ektefeller/samboere. Slik har det vært siden 2009. Det har siden den gang vært en prisstigning på drøyt 30%. I praksis betyr derfor økningen at inntektsgrensene er regulert etter konsumprisindeksen.

Nettoformuesgrensen på kr 100 000 er uendret. Man ser bort fra formue knyttet til bolig av normal verdi.

Dispensasjon

De som ikke oppfyller de økonomiske vilkårene, vil måtte søke om dispensasjon. Det skal da foretas en forholdsmessighetsvurdering hvor påregnelige advokatutgifter i saken sees i forhold til hvor mye man overskrider inntekts- og formuesgrensene. Hovedkriteriet for å dispensere fra de økonomiske vilkårene, er at utgiftene vil bli betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon. I denne vurderingen tas det utgangspunkt i søkerens bruttoinntekt, men det legges også vekt på hvilken gjeld, forsørgelsesbyrde og nødvendige ekstraordinære utgifter søkeren har. Ut fra rettshjelplovens formål, kan det bare innvilges fri rettshjelp til dem som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å betale for advokathjelp.

Statens sivilrettsforvaltning har revidert sitt rundskrivet om fri rettshjelp. Vi viser ellers til pkt. 4.4. her.