Nedgang i utbetaling til fri rettshjelp

Pengesedler

Stadig færre personer oppfyller de økonomiske vilkårene for å få dekket advokatbistand etter rettshjelploven.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.02.2021

Statsforvalteren i Innlandet utbetalte i fjor ca. 5,3 millioner kroner (til advokater og tolker) i saker hvor det var gitt råd og veiledning utenfor domstolsbehandling (fritt rettsråd). Dette er en nedgang på drøyt 2 millioner fra året før. Total utbetaling i 2019 var på ca. 7,4 millioner kroner.

Nedgangen skyldes i hovedsak at stadig færre personer oppfyller lovens inntektsgrenser for å få fri rettshjelp (brutto kr 246 000 for enslige og kr 369 000 for ektefeller/samboere). Det ble eksempelvis mottatt 160 færre rettsrådsaker/søknader i 2020 sammenlignet med 2019. I sakstyper uten økonomisk behovsprøving, var den totale utbetalingen omtrent uendret fra året før, og utgjorde i alt 2,5 millioner kroner.    

750 søknader om fri rettshjelp

Totalt mottok vi i fjor ca. 750 søknader om fri rettshjelp. Advokatene hadde selv kompetanse til å innvilge fritt rettsråd i ca. 450 av disse sakene. Statsforvalteren innvilget 175 rettsråd og ga fri sakførsel i 15 saker for domstolene. Vi avslo 82 søknader pga inntekts-/formuesoverskridelse eller av andre grunner (67 fritt rettsråd og 15 fri sakførsel). 

Dispensasjon fra de økonomiske vilkårene

Regelverket gir svært stramme rammer for å dispensere fra de økonomiske vilkårene i loven. Statsforvalteren i Innlandet fant likevel å kunne innvilge advokatbistand ved dispensasjon i ca. 30 av søknadene.

I fjor avga Fylkesmannen i Innlandet en høringsuttalelse til rettshjelputvalgets forslag til lovendring (NOU 2020:5). Vi støttet her en oppmykning av reglene. Inntil det foretas lovendring omkring behovsprøvde sakstyper, forventes budsjettforbruket på rettshjelp fortsatt å synke.»

 

Kontaktpersoner