Tilskudd kompetanse og innovasjon 2021

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021

Søknad -og rapporteringsfrist er 1.mars 2021

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.02.2021

 

Viktig informasjon om nye kriterier fra 2021 for å bli prioritert innenfor tilskuddsordningen

Eldrereformen Leve hele livet er regjeringens hovedsatsing for at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformen skal bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten til eldre, og skape et mer aldersvennlig samfunn. I Prop. 1 S (2020-2021), jf. Innst. 11 S (2020-2021) er det vedtatt at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger fra og med 2021. Hovedkriteriet er at kommunene har tatt stilling til løsningsforslagene og politisk vedtatt hvordan reformen skal gjennomføres lokalt eller at de kan dokumentere at de er i prosess fram mot et vedtak. For mer informasjon om hvilke tilskuddsordninger dette omfatter og hva det innebærer for kommunen som søker viser til vi til eget brev.

 

Disse nye kriteriene skal fungere som en "inngangsbillett" for kommunene for å bli prioritert og vil derfor ikke medføre endringer i de respektive regelverk. Kommunene søker på tilskuddsordningen etter gjeldende tildelingskriterier og regelverk som tidligere. Den enkelte søker trenger heller ikke legge noen ekstra dokumentasjon ved søknaden. Nødvendig tilleggsdokumentasjon vil bli innhentet separat av statsforvalteren gjennom en egen kartlegging og gjort tilgjengelig for de som forvalter de ulike tilskuddene.

 

Kompetanse- og innovasjonstilskuddet skal styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester.

Hvem kan søke: Kommuner - gjerne i samarbeid med andre kommuner, helseforetak, næringsliv, frivillig sektor eller andre aktører. Fylkeskommuner kan kun søke om kompetansetiltak.

Formålet med kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd er å styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står ovenfor på helse- og omsorgsfeltet.

Videreutdanning av sykepleiere og andre høyskoleutdannede faggrupper, deriblant videreutdanninger innen ernæring og palliasjon, prioriteres. I Agder vil Avansert kartlegging og oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten bli prioritert i 2021. Tilskudd til korte interne opplæringstiltak, kurs, seminarer og lignende vil ikke bli behandlet. Unntak er statlige satsninger som f.eks. ABC-opplæringsprogram og lignende.

Nytt i 2021 er at en del av innovasjonstilskuddet øremerkes til å opprette og teste modeller for fleksible kommunale avlastningstilbud for pårørende.

Dette betyr at det er en vesentlig reduksjon i tilskudd på BPA og innovasjonstilskudd.

Forutsetning for å få innvilget tilskudd er at tilskuddsmottaker har rapportert om måloppnåelse og økonomi på eventuelt mottatte tilskuddsmidler i 2020, og at rapporteringen er tilfredsstillende.

Revisorkontroll (vilkår for tilskuddet):

Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 "Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”. Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av tilsagnsbrevet før revisorkontroll. Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn 200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen.

Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for: tilskuddsbeløp mindre enn 200 000 kroner

 

Se i menyen til høyre for dokumenter knyttet til tilskuddsordningen.

Statsforvalteren ønsker bare en søknad per kommune, så kommunen må samordne seg internt før søknaden sendes inn.

Statsforvalteren vil kun ha maksimum 3 søknadene om innovasjonstilskudd per kommune, og det er fordel at dere foretar en prioritering.

Søknad -og rapporteringsfrist er 1.mars 2021

Regelverk for kompetanse- og innovasjonstilskudd er uendret fra 2019.

Søknad sendes til Statsforvalteren i Agder.

Vi ønsker elektronisk søknad sendt til:  sfagpost@statsforvalteren.no

Alternativt kan søknaden sendes til:
Statsforvalteren i Agder
Postboks 4804
4804 Arendal

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.