Ekstrautlysning -Tilskudd kommunalt rusarbeid 2021

Søknadsfrist er 1. oktober 2021

Publisert 01.09.2021

Det gis tilskudd til:

  • Lønn til stillinger.
  • Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i tjenestene og er ikke rettet mot tidsavgrensede prosjekter.
  • Kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes, jf avsnitt om beregningsregler. Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter. Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Følgende prioriteringer er gitt fra Helsedirektoratet:

  • Nye kommuner skal prioriteres inn i ordningen.
  • Ansettelser av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.
  • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam.
  • Oppfølgingstjenester i bolig, bolig med bemanning o.l.
  • Arbeidsrettede tiltak og/eller aktivitetstilbud.
  • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe.
  • Lavterskeltjenester

Søkere må benytte Statsforvalterens elektroniske søknads og rapporteringsløsning, se lenke til høyre.

Vi oppfordrer de som skal søke og rapportere til å sette seg godt inn i gjeldende regelverk. Hele utlysningen, regelverk og tildelingskriterier finner du på Helsedirektoratets hjemmesider, se lenke til høyre.