Førerkort

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Statsforvalteren dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Statsforvalteren informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at du ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Statsforvaltaren vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling.

Vis mer

 


Publisert 04.01.2017

Nye regler gir færre dispensasjonssaker som gjelder førerkort

Etter at nye helsekrav for førerkort trådte i kraft 01.10.16 har vi mottatt stadig færre søknader - her er tallene for 2016. 


Publisert 15.12.2016

Bruk den nye førerkortveilederen!

Dette er en veileder til førerkortforskriften, - helsekrav som må oppfylles for å få eller ha førerkort.


Publisert 26.09.2016

250 leger på Agder er kurset i nye helsekrav for førerkort

Fylkesmannen har avholdt to av tre planlagte kurs for leger i Agderfylkene om de nye bestemmelsene som trer i kraft 1. oktober i år. 


Publisert 02.07.2016

Nye helsekrav til førerkort

Det nye regelverket skal sikre god trafikksikkerhet og lik behandling - trer i kraft 1. oktober i år.


Publisert 05.02.2016

Straffbarhetsgrenser for åtte nye rus- og legemidler i trafikken

1. februar 2016 ble lovgivningen om straffbarhetsgrenser i trafikken utvidet ved at ytterligere åtte rus- og legemidler inkluderes.