Tillatelse til mudring og utfylling i Skåla

Statsforvalteren gir Agder fylkeskommune tillatelse til å mudre inntil 14 000 m3 sediment og fylle ut inntil 28 000 m3 masser i innsjøen Skåla i Flekkefjord kommune. 

Publisert 13.09.2023

Agder fylkeskommune skal utbedre et trafikkfarlig parti på fv. 44 ved innsjøen Skåla. Veien skal slakes ut og flyttes litt ut for å øke trafikksikkerheten. I forbindelse med dette søkte de i januar 2023 Statsforvalteren om mudring av sediment og utfylling av masser i Skåla. Vi har nå ferdigbehandlet søknaden og gir tillatelse til de omsøkte tiltakene på visse vilkår. Vilkårene er stilt for å minimere negative konsekvenser av tiltakene. Vedtaket er gjort etter forurensningsloven § 11 og er tilgjengelig i sin helhet til høyre på denne siden.

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse innen tre uker. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Statsforvalteren i Agder, postboks 504, 4804 Arendal eller sfagpost@statsforvalteren.no. Merk oversendelsen med saksnummer 2022/8519.

Kontaktpersoner