Tillatelse til IRS Miljø IKS

Statsforvalteren gir IRS Miljø IKS tillatelse til mottaksanlegg for ordinært og farlig avfall på gnr./bnr. 36/1 i Sirdal kommune. 

Publisert 17.11.2023

Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jf. §§ 16 og 29, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall § 11-6.  Vilkårene er i tråd med dagens kravstilling til avfallsanlegg. Det er blant annet satt grense for oljeinnhold i avløpsvannet, lagt inn rammer for ulike avfallsfraksjoner og stilt krav om årlig rapportering. For detaljerte krav og begrunnelse viser vi til vedtak og tillatelsen, som er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse innen seks uker. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Statsforvalteren i Agder, postboks 504, 4804 Arendal eller sfagpost@statsforvalteren.no. Merk oversendelsen med saksnummer 2022/7614.