Nytt kapittel i forurensningsforskriften stiller krav til betongproduksjon

Nytt kapittel 33 i forurensningsforskriften ble fastsatt 1. januar 2023, og gjelder for virksomheter som produserer fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer. Forskriften stiller krav til blant annet utslipp til vann, støy og håndtering av betongavfall. 

Publisert 24.01.2023

Hensikten med å regulere betongproduksjon gjennom forskrift er å stanse ulovlige utslipp, stille likelydende miljøkrav til bransjen, etablere en mer enhetlig praksis og sikre likere konkurransevilkår mellom virksomhetene. 

I hovedsak ble forskriften fastsatt 1. januar 2023, men det er tatt inn noen overgangsbestemmelser for eksisterende virksomheter for vilkår som man trenger tid til å iverksette. Dette gjelder særlig overholdelse av grenseverdiene for utslipp til . Eksisterende virksomheter får også frist til 1. januar 2024 til å gjennomføre målinger av utslipp til resipient og støy. 

Nye virksomheter som er omfattet av forskriften skal sende melding til statsforvalteren i god tid før oppstart, mens eksisterende virksomheter skal sende melding til statsforvalteren innen 1. januar 2024. Hva meldingen skal inneholde er angitt i § 33-16. 

Du finner lenke til forurensningsforskriften kapittel 33 til høyre på denne siden. Du kan også lese mer om forskriften i nyhetsmeldingen på Miljødirektoratets hjemmesider.