Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Lillesand tettbebyggelse

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknaden fra Lillesand kommune om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avløpsanlegg. Vi gir tillatelse til utslipp av renset avløpsvann opp til 29 000 personekvivalenter på visse vilkår. 

Publisert 06.05.2024

Vi har totalrevidert og omstrukturert utslippstillatelsen fra 2. november 2012. Ny tillatelse omfatter en gjennomgang av alle vilkår i tidligere tillatelse for Fossbekk avløpsanlegg. Utslippsgrenseverdier for utslipp til vann og luft er strammet inn og vi setter også krav om utredning av etablering av fremtidig avløpsløsning. Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jamfør § 16.

Tillatelsen med krav og vilkår og vedtaket om tillatelsen ligger til høyre på denne siden.

Vedtaket om tillatelsen kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 25. juni 2024. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Agder på sfagpost@statsforvalteren.no eller Postboks 504, 4804 Arendal. Merk oversendelse med saksnummer 2023/1722.