Endret tillatelse til Smaken av Grimstad AS

Statsforvalteren i Agder gir tillatelse til endret produksjon og endrer eksisterende tillatelse for næringsmiddelvirksomheten for Smaken av Grimstad AS. Virksomheten er lokalisert ved gnr./bnr. 8/92 i Grimstad kommune. 

Publisert 20.11.2023

Smaken av Grimstad AS har en utslippstillatelse etter forurensningsloven fra 2009. Siden den gang har produksjonen hos bedriften endret seg, og bedriften har også i mange år hatt overskridelser av enkelte vilkår i tillatelsen, herunder rammer og utslipp til vann. Utslippstillatelsen er eldre enn ti år, og regelverket har endret seg betydelig siden tillatelsen ble gitt. Det er derfor behov for å oppdatere tillatelsens vilkår. Statsforvalteren har totalrevidert og omstrukturert utslippstillatelsen. 

Vedtak om tillatelse er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16, og endringen er gjort med hjemmel i § 18 tredje ledd i samme lov.

Statsforvalteren har i tillatelsen stilt krav til bl.a. utslipp til vann og luft fra virksomheten. Bedriften skal også etablere måleprogram som fanger opp alle utslipp av betydning, og utslippskontrollen skal sikre at grenseverdiene ikke overskrides. For detaljerte rammer og krav viser vi til vedtak og tillatelse som er tilgjengelig til høyre på denne siden.  

Vedtaket om tillatelsen kan påklages. Klagefristen er 08.12.2023. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme frem. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Agder: sfagpost@statsforvalteren.no eller Postboks 504, 4804 Arendal. Merk oversendelse med saksnummer 2017/3590.