Endret tillatelse til Frustøl pukkverk AS

Statsforvalteren har behandlet Frustøl Pukkverk AS sin søknad av 14.05.2021 om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av betong og asfalt på gnr. 575, bnr. 10, 507 og 565 i Kristiansand kommune. 

Publisert 13.10.2021

Statsforvalteren mottok den 14.05.2021 søknad fra Frustøl pukkverk AS om endring av tillatelsen gitt den 17.12.2007 av daværende Fylkesmannen i Vest-Agder til Frustøl maskinentreprenør AS (nå Frustøl AS) til mottak av betong, tegl og asfalt. Vi har behandlet søknaden og endret tillatelsen. Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16, og § 18 tredje ledd.

Virksomheten og driften er som tidligere, men endret tillatelse regulerer bl.a. mengde betong, asfalt og rene gravemasser Frustøl AS kan ta imot per år og behandle. Tillatelsen med vilkår finner du til høyre på denne siden.

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no.

Kontaktpersoner

Dokumenter