Revidert tillatelse til Franzefoss Gjenvinning AS

Statsforvalteren har endret tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning avd. Kristiansand. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 29, jamfør § 16 og endret i henhold til § 18. 

Publisert 08.07.2022

Oppdatering av tillatelse i henhold til industriutslippsdirektivet
Franzefoss Gjenvinning avd. Kristiansand er omfattet av EUs industriutslippsdirektiv (IED) pga. mellomlagring av farlig avfall er over 50 tonn. Dette innebærer at bedriften må følge beste tilgjengelige teknikker (BAT) som gjelder for denne aktiviteten innen 10.08.2022.

Tillatelsen har blitt revidert slik at den er i tråd med gjeldende BAT-konklusjoner. Tillatelsen er også endret i henhold til gjeldende praksis og retningslinjer for større avfallsanlegg i landet. Rammene for typer og mengder avfall som kan lagres og håndteres ved anlegget har blitt endret på grunnlag av søknad fra virksomheten.

Innvilget søknad om mottak og behandling for kasserte fritidsbåter
Franzefoss har søkt om tillatelse til å etablere behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter i lokalene på sitt eksisterende avfallsanlegg på Mjåvann industriområde. Vi har satt krav for mottak og sanering av kasserte fritidsbåter etter vanlig praksis for den type anlegg. 

For detaljerte rammer og krav viser vi til vedtak og tillatelse som er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen fem uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no.