Vanlig jordbruksproduksjon i PT – tall for ulike saueraser

Hva er for lavt antall lam per søye og for lav slaktevekt på lam for de ulike rasene?

Sist endret 02.11.2023

Vanlig jordbruksproduksjon på sau er omtalt i kommentarrundskrivet, under § 2.

Indikatorer på at ikke grunnvilkåret om vanlig jordbruksproduksjon er oppfylt er:

  1. En reproduksjonsgrad som er lavere enn 50 % av landsgjennomsnittet fra Sauekontrollen for den aktuelle sauerasen.
  2. Slaktevekten på lammene er lavere enn 70 % av gjennomsnittet fra Sauekontrollen for den aktuelle rasen.

Vi har gått igjennom de aktuelle tabellene i Statistikk fra Sauekontrollen for 2022 og laget en oversikt over reproduksjonsgrad og slaktevekt for rasene som er representert der.

Er produksjonen under disse grenseverdiene, undersøker kommunen om der er naturlige forklaringer eller om det skyldes at foretaket ikke driver vanlig jordbruksproduksjon.

Lenke til Sauekontrollens årsmeldinger og statistikk