Problemugras og produksjonstilskudd

Landøyda.
Landøyda. Foto: Lisbeth Svendsen Kismul / Statsforvalteren i Agder.

Vanlig jordbruksproduksjon av den aktuelle veksten?
Aktiv drift på det aktuelle arealet?
Feilopplysning å ta med arealet i PT-søknaden?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Sist endret 10.06.2022

Landøyda er et rotugras som er gifting for storfe og hest. Ugraset har økende utbredelse langs kysten av Agder. Statsforvalteren i Agder oppfordrer kommunene til aktivt å bidra til reduksjon av utbredelse av landøyda og andre problemugras. 

Aktuelle bestemmelser i regelverket for produksjonstilskudd

Vilkårene for å motta produksjonstilskudd finner vi i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (2014-12-19-1817).

§ 2. Grunnvilkår
Første ledd lyder:
Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de vekstgruppene det søkes tilskudd for, slik disse gruppene til enhver tid er definert i medhold av jordbruksavtalen.

§ 4.Tilskudd til jordbruksareal
Første ledd lyder:
Det kan gis areal- og kulturlandskapstilskudd for fulldyrket og overflatedyrket jord samt innmarksbeite som foretaket disponerer og driver aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen.

§ 12. Avkorting ved feilopplysninger
Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister som kommunen, statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av § 10.  

I kommentarrundskrivet omtaler Landbruksdirektoratet vanlig jordbruksproduksjon (bl.a. vurdering av arealbaserte produksjoner) og aktiv drift.

Dersom hele produksjonen drives for ekstensivt, skal det vurderes om vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon i § 2 er oppfylt. Hvis deler av produksjonen drives for ekstensivt, kan denne delen av produksjonen vurderes å ikke oppfylle vilkåret om aktiv drift i § 4. Foretaket får ikke areal- og kulturlandskapstilskudd for de arealene dette gjelder, og kommunen må også vurdere om det er inngitt feilopplysninger jf. § 12.

Kommunens vurderinger

§ 2 og § 4 gir kommunen hjemmel til å foreta et jordbruksfaglig skjønn om foretakets agronomiske drift er god.

Dersom et areal er sterkt ugrasbefengt, gir liten avling, medfører sterkt smittepress mot naboeiendom mv., kan kommunen trekke dette arealet ut av grunnlaget for areal- og kulturlandskapstilskudd.

Kommunen skal vurdere avkorting ved feilopplysninger i tillegg til å ta ut arealet av søknaden. Dersom feilopplysningene er gitt uaktsomt, er normen å avkorte like mye i tilskuddet som en ville oppnådd i merutbetaling om feilen ikke var avdekket. Avkortingen kan være opp til hele tilskuddet om søker har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Se omtale av avkorting ved feilopplysninger i kommentarrundskrivet.

Kommunen bør ta temaet med i risikovurderingen ved utvelgelse til stedlig kontroll av produksjonstilskudd.

Denne artikkelen er en del av «Handlingsplan for å bekjempe landøyda».