Ekstra dreneringstilskudd fra Agder fylkeskommune i 2023

Agder fylkeskommune gir 2000 kroner per dekar og 30 kroner per løpemeter oppå den statlige dreneringsordningen. Her kommer informasjon fra fylkeskommunen.

Publisert 04.09.2023

Ekstra tilskudd til grøfting på Agder i 2023

Kontaktperson: Berit Stray Egeli, Agder fylkeskommune

Fylkestinget i Agder vedtok i juni 2023 å bevilge 2 millioner kroner til landbruket for å øke dreneringsaktiviteten.

Fylkeskommunen bidrar med tilskudd til drenering av dyrka mark i 2023 etter følgende satser:

  • Systematisk grøfting, profilering og omgraving: 2 000 kroner per dekar.
  • Annen grøfting: 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Dette skal være et supplement og styrking av den statlige ordningen til drenering som i dag forvaltes av kommunene. Midlene erstatter ikke de statlige midlene, men skal forsterke disse. Ekstraordinære midler fra fylkeskommunen forutsetter derfor godkjent statlig dreneringstilskudd fra kommunen med mål om å bedre jordkvaliteten.

Det er et mål at ordningen skal være enkel å søke på. Denne prosessen blir todelt:

  • Du søker først om ordinært statlig tilskudd til drenering til din. Når kommunen har godkjent søknaden, sender du kopi av kommunens tilsagnsbrev til Agder fylkeskommune, v/ Berit.Stray.Egeli@agderfk.no som vurderer tilsagn om ekstraordinært tilskudd.

  • Når arbeidet er gjennomført, sendes kopi av vedtak om utbetaling fra kommunen, og vi foretar utbetaling av ekstratilskuddet fra fylkeskommunen på bakgrunn av dette.

Tilskuddsordningen gjelder søknader innsendt fra 1.7.2023 og tiltak som ikke allerede er igangsatt.

Frist for å søke er 1. november 2023, eller så langt midlene rekker.

Tiltaket må være gjennomført i løpet av 2025.

Landbruksrådgiver i kommunen (som administrere det ordinære dreneringstilskuddet), ev. Norsk Landbruksrådgivning (NLR – grøfteplaner), eller Agder fylkeskommune (ekstratilskudd) kan svare på spørsmål.

Informasjon om den statlige ordningen:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Lovdata

Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet