Infoskriv 25. juni 2021

 • Gruppemøter jordbruk – PT og RMP.
 • Kulturlandskapsdagen blir 7. oktober – forslag til sted?
 • Møteplan for høsten.
 • Fylkesnytt fra Agder.
 • Ekstratilskuddet til skogplanting blir kr 1,50.
 • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet.
 • Kommunale veterinærtjenester – ønske om gjennomgang av ordningene.
 • Informasjon om regelverket om nydyrking av myr.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.06.2021

Gruppemøter jordbruk – PT og RMP

Vi satser på fysiske møter på tre steder som tidligere.

Kl. 09.00–14.00:

 • Arendal 1. september
 • Evje 3. september
 • Lyngdal 7. september

Innkalling kommer snart i Outlook. Du kan velge møtet som passer best for deg.

Kulturlandskapsdagen blir 7. oktober – forslag til sted?

Tema blir utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg og andre klimatilpasningstiltak i jordbruket (i forbindelse med grasdyrking).

Vi er så heldige å få med oss Nono Dimby fra Statsforvaltaren i Rogaland. Han har jobbet mye med dette temaet og kjenner godt til SMIL-ordningen.

Vi har ikke funnet en vertskommune ennå. Kom gjerne med forslag til hvor det kan passe å legge arrangementet, der vi kan gå ut å se på prosjekter/tiltak.

Møteplan for høsten

Vi har lagt noen planer for møter og webinarer til høsten. Dette finner du i en egen boks under "For kommunal landbruksforvaltning".

Kom med forslag om du har andre ønsker om tema som vi bør ta opp.

Fylkesnytt fra Agder

Vårt halvårige nyhetsbrev til LMDs nettsider er publisert denne uka.

Fylkesnytt fra Agder 2/2021 kan du lese om 

 • Lokal ressursutnytting med Nofence på skogsbeite 
 • Steingjerder på Lista gav kulturlandskapspris 
 • Utvalgt kulturlandskap Fjotland? 
 • Skog- og trebasert næring er en bærebjelke på Agder
 • Matdestinasjon Agder 
 • Planten Landøyda – et økende problem på Agder

Ekstratilskuddet til skogplanting blir kr 1,50

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting vårsesongen 2021 ble hevet til 1,50 kr per plante, under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Opprinnelig forslag i forskift var 1,20 kr.

Vi har oppdatert tabell over justerte satser.

Les oppdatert artikkel om ekstraordinært tilskudd til skogplanting.

Faglige innspill til slåttemarksarbeidet

Ellen Svalheim i NIBIO skriver om

 • insekter i slåttemarka og skjøtsel
 • verdsetting av slåttemark under kartlegging

En skjøtselplan fra Undredal i Aurland kommune med sommerfuglen blodråpesvermer fokuserer på det første.

Les faglige innspill til slåttemarksarbeidet 1/2021 her.

Kommunale veterinærtjenester – ønske om gjennomgang av ordningene

Alle statsforvaltere v/landbruksdirektørene har sendt et felles brev til LMD 22. juni der de ber om en gjennomgang av de veterinære ordningene.

Over hele landet er situasjonen i større eller mindre grad den samme: Det begynner å bli glissent med både veterinærer og dyr i mange områder, og mange kommuner strever med å opprettholde både veterinærtjenestene på dagtid og vaktordningen utenom ordinær arbeidstid.

Tilgjengelige veterinærer er helt avgjørende for husdyrholdet i landbruket, både for den generelle dyrevelferden og  med tanke på en dyrehelseberedskap under større sykdomsutbrudd hos folk og  dyr.

Les statsforvalternes felles brev til LMD her.

Informasjon om regelverket om nydyrking av myr

Landbruksdirektoratet ønsker å skape klarhet i reglene rundt nydyrking av myr, jf. vedtak fattet av Stortinget. Seniorrådgiver Jostein Tostrup ber statsforvalterne om å videreformidle følgende til kommunene:

Stortinget fattet i møte 31. mai 2021 vedtak om endring av jordloven § 11 andre ledd. Vedtaket omfatter endringer i bestemmelsene om nydyrking.

Gjeldende bestemmelse:

«For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet​ gi føresegner for nydyrking. I føresegnene kan det fastsetjast forbod mot nydyrking og at nydyrking berre kan skje i samsvar med ein plan godkjend av departementet.​»

endres til:

«For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. Søknad om nydyrking eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur- og kulturlandskap vert varetatt gjennom ein heilskapleg plan godkjend av den enkelte kommune.»

Landbruks- og matdepartementet fremmet 4. juni en kongelig resolusjon og lovvedtaket ble sanksjonert.

Det er imidlertid behov for å gjøre en vurdering av konsekvensene av lovvedtaket, herunder hvordan den nye regelen kan samordnes med annet relevant regelverk.

Endringene i jordloven § 11 andre ledd har dermed ikke trådt i kraft. Det er foreløpig ikke mulig å si noe om når dette vil skje.

Vi understreker derfor overfor statsforvalterembetene at gjeldende regelverk om forbud mot nydyrking av myr fortsatt gjelder.