Fornyet satsing på ungskogpleie i Agder

Ung furuskog som er tynnet.
Ungskogpleie i furu. Foto: Reidar Tveiten / Statsforvalteren i Agder.

Behov for å øke ungskogpleieaktiviteten – nytt prosjekt på gang.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.01.2023

Både offentlige og private skogaktører har i ulike sammenhenger pekt på og advart mot konsekvensene av den stadig synkende trenden når det gjelder ungskogpleie.

Det hogges mer og mer i Agderskogen, mye på grunn av at skogen i skogreisningsstrøka i gamle Vest-Agder nå er i hogstmoden alder. Med økende areal som blir avvirket blir behovet for ungskogpleie også økende. Dessverre har en ikke sett en respons på ungskogpleie­aktiviteten i de offisielle tallene, snarere en fallende tendens.

Ungskogpleie er et avgjørende tiltak i ungskogen for å sikre god kvalitet på fremtidsskogen. Ungskogpleie bidrar til å sikre at tilveksten skjer på fremtidstrærne. Det gir en friskere skog, høyere CO2-opptak, bedre kvalitet og høyere pris på tømmeret ved hogst, lavere pris på selve hogsten og en mer fremkommelig og turvennlig fremtidsskog.

Det er skogeieren som tar beslutning om å gjennomføre tiltak, enten ved å gjøre det selv eller ved å bestille en entreprenør til å gjennomføre jobben. Det er nok et sammensatt bilde som forklarer den negative utviklingen. Enkelte peker på at over tid har økonomien i primærskogbruket blitt dårligere, og skogen betyr i dag lite for skogeiers totaløkonomi. Fravær av skogbrukstradisjoner i skogreisningsområder gjør det vanskeligere å få oppslutning om og forståelse for tiltaket i disse områdene. En svekket offentlig og privat veiledningstjeneste kan også være en medvirkende årsak.

Det er få kontroverser knyttet til ungskogpleie som tiltak. Det faktum at man øker karbonbindingen, bedrer kvaliteten på virket, øker lønnsomheten i primærskogbruket og etter manges mening får et mer estetisk skogbilde gjør at dette er tiltak som bør kunne økes i omfang. Nå har offentlig skogforvaltning og private aktører innen primærskogbruket gått sammen og blitt enige om at tiden er moden for en felles satsning på ungskogpleie i Agder.

Et felles prosjekt er i støpeskjeen med mål om å øke arealet hvor det utføres ungskogpleie og sørge for rammebetingelser som gjør at en i tiden etter prosjektslutt opprettholder et tilfredsstillende nivå på tiltaket. Prosjektet vil arbeide med et bredt sett av tiltak og aktiviteter for å oppnå målet, herunder informasjon, kursing, kompetanseheving, prioritering av tilskuddsmidler m.m. Rekruttering av lokal arbeidskraft samt bidra til oppdragsflyt for disse er også pekt på av flere som et viktig satsingsområde.

AT Skog, Nortømmer, Agder fylkeskommune, kommunene på Agder og Statsforvalteren i Agder eier prosjektet og vil i samarbeid utarbeide endelig prosjektbeskrivelse. Ambisjonen er et treårig prosjekt som er operativt med en egen prosjektleder fra første halvår 2023.