Bruk av SMIL-midlene i 2022

Hydrotekniske tiltak – fra kulturlandskapsdagen på Holt i 2017. Foto: Ellen Synnøve Eskeland / Statsforvalteren i Agder.

5,3 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.01.2023

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det er kommunene som forvalter SMIL-ordningen og de skal ha lokale retningslinjer/strategier med målsettinger og prioriteringer – som skal bidra til god forvaltning av ordningen.

Agder fikk i fjor 4,5 mill. kr til fordeling til kommunene. I tillegg ble det inndratt 1 mill. kr fra prosjekter som ikke ble fullført eller som ikke ble noe av, og i tillegg var det litt midler igjen fra 2021. Agder hadde dermed om lag 5,5 mill. kr til rådighet. Det ble gitt tilsagn på nesten 5,3 mill. kr, og de ubrukte midlene er overført til 2023. Det ble totalt innvilget 150 søknader i 2022 mot 156 søknader i 2021.

Mest og minst i 2022

Valle kommune innvilget mest SMIL-midler med totalt kr 829 314 fordelt på 5 saker. De ga mest midler til Kulturminner – istandsetting av verneverdige bygninger. Også Arendal var aktiv og innvilget totalt kr 679 100 fordelt på 19 saker. De brukte mest midler på Kulturlandskap – innmark og en del på Avrenning til vann  utbedring av hydrotekniske tiltak. Alle kommunene innvilget SMIL-midler unntatt tre kommuner: Bykle, Vennesla og Åseral.

Hva ble SMIL-midlene brukt til 2022?

Figuren nedenfor viser fordelingen av SMIL-midlene brukt på de ulike miljøtemaene:

Vi ser at det ble innvilget mest SMIL-midler til Kulturlandskap med nesten 59 %. Dette er en økning med 2 % fra i 2021. 22 % av midlene er gått til Kulturminner og dette er om lag det samme som i 2021. I 2021 gikk 17 % av SMIL-midlene til forurensingstiltak (Avrenning til vann og Utslipp til luft). I 2022 var denne andelen noe redusert – til nesten 14 %. Det er gledelig at andelen av midlene brukt til Biologisk mangfold er økt fra 2 % i 2021 til vel 5 % i 2022. Det er ønskelig at andelen av SMIL-midlene brukt til forurensningstiltak og biologisk mangfoldtiltak økes. I 2022 ble det ikke innvilget midler til turstier. 

2023

Alle Agderkommunene får ny SMIL-pott i løpet av januar 2023. Ta kontakt med kommunen hvis du er interessert i å søke om tilskudd. Kommunenes prioritering av SMIL-midlene finner du på kommunenes nettsider.

Landbruksdirektoratets nettside inneholder regelverk og generell informasjon om SMIL-ordningen.