Barnevern

Oppdatert 03.03.2023

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Statsforvalteren.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barnevernstjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barnevernstjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i barneverns- og helsenemnda.

Barn og unges rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du mener ikke er riktig. Statsforvalteren skal passe på på at barnevernet gjør jobben sin, og en av de viktigste oppgavene våre er å følge med på at barnevernet følger lover og regler. Derfor kan du klage til oss.

Si ifra her

På denne siden kan du lese mer og se eksempler på hva andre barnevernsbarn har klaget på.

Hvis det haster veldig, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Vi gir også råd og hjelper alle som tar kontakt med oss: barn, ungdom, besteforeldre, mamma, pappa, fosterforeldre, barnevernstjenesten og barnevernsinstitusjoner. Hvis du er voksen og ønsker å klage på barnevernet, ber vi deg bruke vårt digitale meldingsskjema Melding til Statsforvalteren.

Barneverns- og helsenemnda

Barneverns- og helsenemnda har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av barneverns- og helsenemnda, kan bringes inn for domstolene. Denne nemnda hette tidligere fylkesnemnda, men endret navn til barneverns- og helsenemnda med den nye barnevernsloven.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernsvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren behandler klager på barnevernstjenestens saksbehandling og tar stilling til om barnevernstjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterener klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Statsforvalteren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvalteren.

Vis mer


Publisert 07.03.2023

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder

Mange som jobber i forvaltningen, opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes.


Publisert 27.02.2023

Årsrapport 2022 for Statsforvalterens tilsyn med barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Agder

Statsforvalter skal etter barnevernloven (1992) § 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner og sentre for foreldre og barn etter kapittel 5 i barnevernloven og omsorgssentre for mindreårige etter kapittel 5A. Statsforvalters rett og plikt til å føre tilsyn fremgår nærmere av barnevernloven §§ 5-7 og 5-7A.

 


Publisert 07.12.2022

NY BARNEVERNSLOV!

1.januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.


Publisert 23.06.2022

Informert samtykke ved tverrfaglig samarbeid

Alle i den offentlige forvaltningen er underlagt taushetsplikt. Dette følger av forvaltningslov og eventuell særlovgivning for den enkelte profesjon. Ulike faggrupper vil ha behov for å samarbeide for å ivareta barn, unge og deres familier på best måte.  


Publisert 13.05.2022

Opptak av Webinar om taushetsplikt og meldeplikt

3. februar 2022 gjennomførte utdanning og barnevern- sammen med helse- og sosialavdelingen webinar om taushetsplikt og meldeplikt. Opptaket kan du se her.


Publisert 08.04.2022

Utlysning av midler til utviklingsprosjekter på barnevernområdet

Det er satt av kr.1 600 000,- til utviklingsprosjekter i læringsnettverk for 2022.

 


Publisert 21.03.2022

Samtykke til å gi jodtabletter til barn i barnevernet

Ved en eventuell atomnedfall er det viktig å ha kunnskap om barnets helse for å vurdere om barn bør ta jodtablett. Den som har omsorgen for barnet må samtykke.

 


Publisert 16.12.2021

Veileder for forløp i barneverninstitusjon

Veilederen for forløp i barneverninstitusjon er faglig normerende for alle institusjoner uavhengig av funksjon/målgruppe og eier. Den bygger på oppdatert faglig kunnskap og forskning på barnevernfeltet, og gir anbefalinger om hva som er god barnevernfaglig praksis. Den beskriver oppfølgingen av barnet fra inntak, underveis i tiltaket og overgangen til eventuelle videre tiltak.


Publisert 19.10.2021

Koronasertifikat barnevernet

Hvordan søke om koronapass til barn under omsorg av barnevernet?. 


Publisert 30.09.2019

«Historien om Stina» - oppfølging etter tilsynet med Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF (SSHF) har arbeidet grundig med forbedringsarbeid etter drapet på Sørlandssenteret 26. juli 2017.