Barn og foreldre

Oppdatert 20.12.2023

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


22.04.2024

Bli med på Fosterhjemsuka!

Alle barn har rett til en trygg barndom og god omsorg. Bli inspirert og få kunnskap om dette viktige samfunnsoppdraget! Bli med på Fosterhjemsuka 22.–28. april!


15.03.2024

Når barn på barnevernsinstitusjon kommer i kontakt med politi

Vi ber institusjoner orientere oss når barn har vært i kontakt med politi.


12.02.2024

Invitasjon til regional samling for kommunene i Østre Agder om endringer i velferdstjenestelovene 5.mars 2024

Statsforvalteren har i oppdrag å gjøre endringer i velferdstjenestelovgivningen kjent og implementert i fylket. Formålet med lovendringene er å styrke oppfølgingen av og samarbeidet rundt utsatte barn, unge og deres familier.


08.02.2024

Boligsosial konferanse i sør 2024

Velkommen til årets viktigste møteplass for deg som jobber med boligsosialt arbeid i kommunen. Vi byr på et variert program med gode eksempler fra kommunene og faglig påfyll fra blant annet Leieboerforeningen, Statsforvalteren og forskningsmiljø.

Konferansen er for ledere og ansatte i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark, som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningetjenesten, samt frivillige og brukerorganisasjoner.

Påmeldingsfrist: 12. mars 2024


29.06.2023

Arendalsuka- Samarbeid- kultur, struktur, kunst ... eller?- Barn og unge seminar

Endringer i velferdstjenestelovgivningen skjerper kravet til samhandling og samordning i kommunene.Årets barn- og ungeseminar er et av Statsforvalterens initiativ for å følge opp lovendringene.


25.04.2023

Webinar - rådgivende enhet for russaker

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar om rådgivende enhet i russaker. Webinaret arrangeres i samarbeid med Korus Sør, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Arrangementet foregår på Zoom.


20.04.2023

Opptak og svar på spørsmål fra webinar om endringer i velferdstjenestene og om veilederen "samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"

Fra webinar om endringer i velferdstjenestene og om veilederen "samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"


22.03.2023

Webinar om "de nye samarbeidslovene" 18.april 2023

Barn- og ungegruppa hos Statsforvalteren i Agder skal i 2023 ha særlig fokus på tverrsektorielt samarbeid rundt utsatte barn, unge og familier. Første del er webinar 18. april 2023 som tar for seg: regelverksendringer i 14 lover, veilederen "Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" og mer om retten til barnekoordinator.


07.03.2023

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder

Mange som jobber i forvaltningen, opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes.


12.01.2023

Boligsosial konferanse 2023

Statsforvalteren i Agder inviterer til boligsosial konferanse i Arendal 15-16.mars 2023, sammen med Husbanken Sør og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Påmeldingsfrist er 9.februar.2023


Flere nyheter Få nyhetsvarsel