Åpner for lisensfelling av inntil 17 jerv i Trøndelag

Rovviltnemnda har åpnet for lisensfelling av inntil 17 jerv i Trøndelag fra jaktstart 10. september. Jegerne plikter å varsle Fylkesmannen om alle skudd som løsnes mot jerv.

Publisert 10.09.2019

Jegerne plikter videre å holde seg oppdatert om gjenværende kvote. Oppdatert informasjon på gjenværende kvote får man ved å ringe kvotetelefonen på 73 19 92 28.

Kvoter i Trøndelag

For områder som befinner seg i Trøndelag har rovviltnemnda i region 6 fordelt startkvoten som følger.

Prioriterte beiteområder i Trøndelag: 


• Her tillates en kvote på 10 jerver
• I perioden fra 10. september 2019 til og med 15. januar 2020 deles området inn i to delområder, med følgende fordeling av kvoten:
    o 3A: områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 jerver
    o 3B: områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 6 jerver
• Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele området.


Forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag:


• Her tillates en kvote på 7 jerver (hvorav maksimalt 5 tisper).
• I perioden fra 10. september 2019 til og med 15. januar 2020 deles området inn i to delområder, med følgende fordeling av kvoten.
   o 4A: Områdene nord for E14 – 5 jerver
   o 4B: Områdene sør for E14 – 2 jerver
• Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag.

Klagebehandling


Rovviltnemnda har 28.5.2019 fattet vedtak om lisensfelling av jerv for region 6. Vedtaket ble påklaget, og klagesaken ble ferdigbehandlet i Klima- og miljødepartementet (KLD) den 09.09.19. Klagen ble tatt delvis til følge. Endringene medfører at reservekvoten endres fra 8 til 6 dyr, samt at følgende kulepunkt skal legges til grunn ved vurdering om tildeling fra reservekvoten:
"Det kan tildeles fra reservekvoten hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt:
• For at det skal tildeler fra reservekvoten til områder innenfor forvaltningsområdene for jerv i region 6 må det fylkesvise bestandsmålet være oppfylt innenfor forvaltningsområdet (3 ynglinger i Møre og Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag)
• For at det skal tildeler fra reservekvoten til områder både utenfor og innenfor forvaltningsområdet for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata (publiseres ca. 1. oktober 2019) om yngleregistreringer av jerv i 2019 legger til grunn sammen med oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein beitesesongen 2019.
   o Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt.
   o Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv    
      beitesesongen 2019."

Hele vedtaket og klagebehandlingen kan finnes på miljøvedtaksregisteret.

Meldeplikt ved alle skudd mot jerv


Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen på telefon; 930 60 221, og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt, §§ 16 og 17. Alle skudd som løsnes mot jerv skal meldes til ovennevnte instanser snarest, også bomskudd. Felt jerv skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddstedet skal kunne påvises.

Fellinger i gamle Sør-Trøndelag kan varsles til Tord Bretten tlf 95 91 17 74 og i gamle Nord-Trøndelag til Tore Solstad tlf 99 43 77 70.

Bruk av jervbås – krever særlig tillatelse

Hvis du som jeger ønsker å bruke bås til fangst av jerv må du sende søknad til Fylkesmannen i Trøndelag. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal beskrives i søknaden. Godkjenning for fangst med bås gis for en jaktsesong om gangen, og det må derfor søkes på nytt for båser som var godkjent for fangst forrige jaktår. For øvrig gjelder reglene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst kapittel 9


Andre bestemmelser om lisensfelling av jerv


Nedenfor har vi listet noen bestemmelser som er viktig å kjenne til angående lisensfelling på jerv.
• For å kunne utøve lisensfelling på jerv må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for arten jerv i jaktåret 2019/2020. Jeger registrerer seg via internett på www.jegerregisteret.no      
• Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier.
• Det er lov å benytte både hagle og rifle ved felling av jerv. Dersom rifle benyttes, kreves det at du benytter ammunisjon med en anslagsenergi på minimum 980 joule (100 kgm) på 100 m avstand. Det er kun tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss og lignende). Kravet til anslagsenergi tilsier bruk av minimum riflekaliber 222 Rem.
• Skyteprøve for storviltjakt må være avlagt for jaktåret 2019/2020 dersom felling skal utøves med rifle.
• Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Oppføring av jervebåser, buer og etablering av åter kan være regulert av vernebestemmelser, kontakt derfor forvaltningsmyndigheten dersom du ønsker å jakte i et verneområde.
For øvrig gjelder bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av viltloven, samt bestemmelsene om lisensfelling i forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.