Nytt kapittel 33 i forurensningsforskriften - Forurensning fra betongproduksjon, fastsatt 1. januar 2023

Forskriften vil omfatte ca. 300 betongprodusenter i Norge og stiller likelydende krav om blant annet utslipp til vann, støy og håndtering av betongavfall.

Publisert 16.10.2023

Hensikten med å regulere betongproduksjon gjennom forskrift er å stanse ulovlige utslipp, stille likelydende miljøkrav til bransjen, etablere en mer enhetlig praksis og sikre likere konkurransevilkår mellom virksomhetene. Miljødirektoratet forventer også at Statsforvalterens oppfølging av bransjen vil forenkles og bli mer effektiv.

Overgangsbestemmelser
I hovedsak ble forskriften fastsatt 1. januar 2023. Likevel vil det være enkelte vilkår som betongprodusentene trenger tid til å iverksette. Dette gjelder særlig overholdelse av grenseverdiene for utslipp til resipient. Det er derfor lagt inn noen overgangsbestemmelser for eksisterende virksomheter. Blant annet trer grenseverdiene for utslipp til vann i kraft først 3 år etter at forskriften er fastsatt. Virksomhetene får også ett år, etter fastsettelse, til å gjennomføre målinger av utslipp til resipient og støy. Dette vil gi bransjen rimelig tid til å gjøre nødvendige justeringer av driften.

Meldeplikt

Den ansvarlige for en virksomhet som omfattes av dette kapittelet, skal sende melding til Statsforvalteren i god tid før oppstart og nedlegging, og dersom det foretas endringer og utvidelser av driften.
Den ansvarlige for eksisterende virksomhet som omfattes av dette kapittelet, skal sende melding til Statsforvalteren innen ett år etter at dette kapittelet trer i kraft (altså innen 1.1.24)

Prøvetaking og utslipp til vann
Måling av prosessavløpsvann skal gjøres ved at det prøvetas i utslippspunktet til resipient. Renseløsning basert på sedimenteringsgrop hvor vannet siger ned i grunnen og prøver av avløpsvannet tas av det vannet som blir liggende øverst etter at partikler har sedimentert, vil ikke gi et riktig bilde av utslippet.

Innen 01.01.2026 må derfor valgt renseløsning være slik at det er mulig å ta prøver av prosessvannet i utslippspunktet til resipient.Veileder
Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for forskriften, som blant annet tar for seg følgende:
• Regelverket om produksjon av betong
• Virksomheter som omfattes
• Krav til utslipp og bestemmelse av pH i prosessavløpsvannet
• Grenseverdier for tungmetaller og suspendert stopp
• Håndtering og gjenvinning av betongavfall
• Unntak fra enkelte vilkår
• Annet miljøregelverk

Lenke til forskriften finner du HER

Lenke til veilederen finner du HER

Lenke til meldeskjema finner du HER

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner