Driftsteknikk og skogsveg

En formålstjenlig infrastruktur er en forutsetning for å kunne utnytte skogressursene på en god måte. Veger til skogbruk og jordbruk er regulert gjennom landbruksvegforskriften.

For at en veg skal kunne klassifiseres som en landbruksveg må hovedvekten av formålet med vegen være knyttet til landbruksinteresser. Om du vil bygge en ny landbruksveg eller ruste opp en gammel landbruksveg må du som skogeier først søke kommunen om tillatelse etter landbruksvegforskriften.
Dersom du har fått tillatelse av kommunen til nybygging eller opprusting av en skogsveg har du mulighet til å søke om tilskudd. Kommunen behandler og prioriterer tilskuddssøknader etter føringer i NMSK-forskriften og egne lokale retningslinjer. Vegen må være bygd i henhold til normaler for landbruksveger. Normalene gir en detaljert beskrivelse av hvordan vegen skal bygges både med tanke på kurvatur og dens bæreevne. Link til vegnormalene finner du til høyre.

Fra 01.01.2020 kan kommunene gi tilskudd til bygging av skogsveger. Dette gjøres fordi det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å sikre tilgang til skogressursen. Når tømmeret kommer ut av skogen og inn til industri gir det store ringvirkninger i form av sysselsetting og verdiskapning. Tilskudd til skogsveger blir gitt ut fra skogandelen i vegen. Dette betyr at det ikke gis tilskudd på den andelen som omfatter andre bruksinteresser i vegen.
I Trøndelag har vi ca 5800 km skogsbilveger. En stor andel av skogsbilvegnettet er bygd før midten av 90-tallet. Dette er veger som i mange tilfeller ikke tilfredsstiller dagens krav til skogsveg. Vegen er ofte for smal og svært ofte er det dårlig bæreevne. Dette betyr at det er svært stort behov for opprusting av eldre skogsbilveger. Dagens tømmertransport skjer ofte i intensive perioder og med tømmervogntog på opptil 24 meters lengde og en vekt på opptil 60 tonn. Dette krever veger som er planlagt og bygd for slik bruk.

Mye av den hogstmodne skogen i Trøndelag står langt fra veg. Dette gjør at det er behov for å bygge nye veger for å få tilgang til denne skogen. Det er også et behov for å fortette det vegnettet vi har får å korte ned terrengtransporten og dermed øke forutsigbarheten for skogeier og næringa.

Driftstilskudd

En del hogstmoden skog er vanskelig tilgjengelig. Kommunene prioriterer ulike driftstilskuddsordninger for å stimulere til hogst av vanskelig tilgjengelig hogstmoden skog. Sjekk kommunens hjemmesider for å se hvilke driftstilskuddordninger som gjelder i din kommune.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.