Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

 

Skog og skogbruk i Trøndelag

Det produktivt skogarealet i Trøndelag hvor det kan drives skogbruk er på over 10,3 millioner dekar. På dette arealet er stående volum og årlig tilvekst  i dag henholdsvis 100,3 og 3,1 millioner kubikkmeter.

Fylkets stående volum representerer et karbonlager som omregnet i atmosfærisk CO2 er på hele 174,6 millioner tonn. Lageret øker med ca 3,3 millioner tonn pr år. Karbonet i døde trær kommer i tillegg. Klimagassutslippene i Trøndelag er til sammenligning ca 3 millioner tonn CO2/år.

Et aktivt skogbruk gjennom nærmere 100 år er årsaken til at stående volum og årlig tilvekst er mer enn doblet siden 1920.  Årlig hogst for salg var i 2022 på  0,85 millioner kubikkmeter. Årsaken til at det hogges mindre enn tilveksten er at tilveksten er størst i skogens yngre årsklasser. Når denne skogen er utvokst er det duket for å øke hogsten  i Trøndelag til et nivå vi aldri tidligere har opplevd. Alt dette takket være skogplanteaktiviteten de siste 60 årene.

En omfattende og variert skogindustri i Trøndelag etterspør alt lokalt virke. Dette gjør skogbrukets verdikjede i Trøndelag unik i nasjonal sammenheng. For Statsforvalteren i Trøndelag er det en prioritert oppgave å påse at skognæringas store verdiskaping i fylket ikke skjer på bekostning av en bærekraftig bruk av skogressursen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.03.2023

Utlysning av kystskogmidler 2023

Utlysning av årets kystskogmidler er publisert.


Publisert 07.02.2023

Utlysning av tilskudd fra fylkesinntrukne rentemidler 2023

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd fra fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Søknadsfristen er 1. april 2023.


Publisert 24.01.2023

Oppdatert statistikk for aktiviteten i skogbruket i Trøndelag 2022

Statsforvalteren får løpende informasjon om aktiviteten i trøndersk skogbruk via Skogfondsordningen. Hvert år i januar sammenstiller vi statistikk om aktiviteten i året som gikk, og gjør informasjonen tilgjengelig for allmennheten. Avvirkningen gikk ned, mens skogkulturaktiviteten gikk opp sammenliknet med 2021. Vi ser at situasjonen i skogbruket er på veg tilbake til normalen etter to år preget av coronapandemien.


Publisert 23.01.2023

Oppdatert statistikk for aktiviteten i skogbruket i Trøndelag 2021

Statsforvalteren får løpende informasjon om aktiviteten i trøndersk skogbruk via Skogfondsordningen. Hvert år i januar sammenstiller vi statistikk om aktiviteten i året som gikk, og gjør informasjonen tilgjengelig for allmennheten. 2021 ble et år preget av Covid19-pandemien, også i skogbruket, med mangel på arbeidskraft og ekstraordinære tilskuddsordninger. Avvirkningen gikk opp, mens skogkulturaktiviteten gikk ned sammenliknet med 2020.


Publisert 22.11.2022

Skogsamling i Namsos 2022

Nettverkssamling i regi av Skogsatsing Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag ble i år avhold 15. til 16. november i Namsos. I tillegg til interessante foredrag innendørs, ble det arrangert en utferd til Spjutnes og Kvatninga i strålende høstsol.


Publisert 19.08.2022

Interregprosjektet "Skoglig anpassning för et ändrat klimat" er ferdigstilt

Prosjektet «Skoglig anpassning för et ändrat klimat» er nå ferdig. Prosjektet har vært et interregprosjekt i perioden 2018-2022 mellom skogbruket i Midt-Norge og skogbruket i Midt-Sverige.


Publisert 24.05.2022

Nytt regionalt skog- og klimaprogram for Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag har nå fastsatt et nytt skog- og klimaprogram (RSK) for Trøndelag som gjelder fra 2022 til og med 2024. RSK gir en oversikt over status og utfordringer for skogbruket i Trøndelag, sett fra statsforvalterens perspektiv. Det nye skog- og klimaprogrammet er en revisjon av RSK 2019-2021.


Publisert 24.03.2022

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2022 til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Søknadsfristen er 1. mai 2022.


Publisert 09.02.2022

Oppdatert statistikk for aktiviteten i skogbruket i Trøndelag

Statsforvalteren får løpende informasjon om aktiviteten i trøndersk skogbruk via Skogfondsordningen. Hvert år i januar sammenstiller vi statistikk om aktiviteten i året som gikk, og gjør informasjonen tilgjengelig for allmennheten. 2021 ble et år preget av Covid19-pandemien, også i skogbruket, med mangel på arbeidskraft og ekstraordinære tilskuddsordninger. Avvirkningen gikk opp, mens skogkulturaktiviteten gikk ned sammenliknet med 2020.


Publisert 19.01.2022

Skogbruket i Trøndelag må ta mer miljø- og klimahensyn

Statsforvalteren i Trøndelag har avdekt, og mottatt en rekke tips om, flere miljøavvik knyttet til skogsdriften i fylket. Statsforvalteren mener skogeiere, entreprenører og tømmerkjøperne må ta mer miljøhensyn.