Høring – søknad om tiltak i sjø – utfylling med sprengstein ved Jøsnøya – Hitra kommune

Høringsfrist:
22. april 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Hitra kommune om utfylling i sjø på eiendommene gb.nr. 123/1 og 123/3 ved Jøsnøya, Hitra.

Publisert 20.03.2024

Informasjon om saken
Hitra kommune er i gang med videreutvikling av næringsområder for Hitra Industripark på Jøsnøya. Det har blitt gjennomført utfylling i sjø i flere delområder ved Jøsnøya i løpet av de siste ti årene. Det er nå planlagt å gjennomføre utfylling i de siste parsellene, N3 og N4 i Sandstadsundet, jf. figur under hentet fra søknaden.

Tiltaksområdet omfatter sjøarealene ved Jøsnøya og i sin helhet de tilgrensende eiendommene gnr/bnr. 123/1 og 123/3[1]. Utfyllingen strekker seg over et område på ca. 110 000 m2 i vanndyp fra ca. 0-30 m, og det er beregnet et massebehov på totalt ca. 1 500 000 m3 masser[2]. Endelig utforming av utfyllingsområdet vil være avhengig av tilgangen på lokale sprengsteinmasser. Omsøkt volum og areal vil derfor kunne bli redusert dersom massetilgangen begrenser seg til mindre enn beregnet mengde. Utfyllingen skal fortrinnsvis skje fra land ved å etablere en tipp med toppnivå iht. prosjektert kotehøyde (kote +3) eller noe lavere. Massene vil legges ut ved hjelp av gravemaskin på fyllingskanten. Det kan bli aktuelt å benytte lekter for utlegging av stein på større vanndyp enn 10 m.

Anleggsarbeidene i sjø er forventet å pågå over flere byggetrinn, periodevis over flere år. Anleggstiden vil være avhengig av tilgjengelighet på utfyllingsmasser, kapasitet og metodikk som benyttes.

Det er ikke registrert noen spesielt hensynskrevende friluftslivsområder i umiddelbar nærhet av det planlagte tiltaksområdet i sjø, men området er markert som mulig tilgjengelig strandsone.
Sedimentene i undersøkelsesområdet består i all hovedsak av relativt grovkornet sediment, dominert av sand og grovere partikler. Det er ikke påvist konsentrasjoner av miljøgifter (metaller, PAH- forbindelser, PCB-7 eller TBT) som overskrider god tilstand (tilstandsklasse II), utenom for PAH -forbindelsen antracen i moderat tilstand (tilstandsklasse III) på to av ti prøvetatte stasjoner. Samlet sett for det planlagte tiltaksområdet tilsvarer imidlertid gjennomsnittskonsentrasjonen av antracen god tilstand. Det ble ikke detektert oljeforbindelser i overflatesediment i det planlagte tiltaksområdet i sjø. Innholdet av total organisk karbon (TOC) varierer fra god tilstand til svært dårlig tilstand i undersøkelsesområdet.

Plan
Tiltaksområdet omfattes av gjeldene reguleringsplan Jøsnøya (planid: 5056_201310) med ikrafttredelsesdato 26.5.2016. Det aktuelle utfyllingsområdet i sjø er avsatt til arealformål Næringsbebyggelse.

Høring
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no, innen 22.04.2024.