For barn og ungdom

Er du barn eller ungdom under 18 år? Lurer du på om foreldra dine eller andre vaksne kan bestemme over deg når det gjeld økonomi/rettslege handlingar utan å først høyre kva du meiner?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.06.2016, Sist endret 23.02.2021

Du finn ofte stilte spørsmål om forvaltning av mindreåriges midler: her

I så fall vil Statsforvaltaren du skal vite at du alltid har rett til å få seie meininga di om ting som gjeld deg. Dei vaksne skal spørje deg på ein måte som du forstår, sånn at du får mulegheit til å tenke over og seie det du meiner. Alderen din og kor moden du er vil vere viktig i spørsmål om kor mye du kan få vere med å avgjere sjølv, og du skal få bestemme meir jo eldre du blir. Dette står skrive mellom anna  i verjemålsloven og barneloven. Dersom du ønsker å lese kva som står i desse lovane, kan du trykke her  (verjemålsloven § 17) og her (barneloven § 33).

Dersom du er interessert i å lese meir om kva du kan gjere som mindreårig når det gjeld økonomi, anbefaler vi at du tar ein kikk på lenkene under og i høgremargen:

Kva kan du gjere som mindreårig?

Kan foreldra dine bruke av pengar som du eig? 

Kven skal passe på pengane dine dersom du har formue?

 

Ofte stilte spørsmål:

 

1. Barnet mitt vil starte enkeltmannsforetak, hva gjør jeg?

Dersom han eller hun er over 15 år, kan det opprettes et enkeltmannsforetak i hans eller hennes navn, med Statsforvalteren og vergen(-e) sitt samtykke. Send inn en søknad til Statsforvalteren der du opplyser hva slags enkeltmannsforetak den mindreårige ønsker å starte. Både vergen(-e) og ungdommen må signere på søknaden.

2. Barnet mitt har en alvorlig funksjonshemming og vil trenge verge som voksen. Vil det automatisk bli oppnevnt verge?

Nei. Når han eller hun fyller 18 år må Statsforvalteren oppnevne verge. Statsforvalteren kan oppnevne verge for mindreårige før fylte 18 år, med virkning etter fylte 18 år. Send inn søknadsskjema og legeerklæring som stadfester at vilkåra for vergemål er oppfylte. Søknadsskjema finner man på www.vergemal.no under «skjema».

3. Barnet mitt er funksjonshemmet. Må jeg oppnevne en verge for han/henne?

Nei, som hovedregel er den eller de som har foreldreansvar, verge for barnet. Det er bare dersom det ikke er noen som har foreldreansvar, eller der de med foreldreansvar ikke fungerer eller er inhabile, at det må oppnevnes verge.

4. Barnet mitt har formue, og jeg blir lignet sammen med barnet sin formue. Jeg må dermed betale formuesskatt og skatt av renteinntekter som følge av dette. Kan jeg få refundert denne merskatten?

Statsforvalteren dekker ikke dette, men du kan søke om uttak fra barnet sine midler. Du kan sende inn søknad om bruk av kapital til Statsforvalteren hvor du ber om at dette dekkes av barnets kapitalkonto. Du finner skjema her:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statens-sivilrettsforvaltning/soknad-om-statsforvalterens-godkjenning--samleskjema/

Dersom man søker om få dekket formueskatt som følge av barnets formue må du også legge ved en skatteberegning fra Skatteetaten som viser merskatt for deg som følge av barnets formue. Dersom du kun søker om refusjon som følge av skatt på renteinntekter knyttet til barnets formue, trenger du ikke legge ved en slik beregning.

5. Hvem kan opprette og disponere over konto som tilhører mindreårig?

Utgangspunktet er at der det er to foreldreverger som i fellesskap skal disponere over private konti tilhørende den mindreårige. Med unntak av kapitalkonto som Statsforvalteren er disponent på.

6. Hvordan skal vi gå fram dersom vi ønsker at bare en av oss foreldreverger skal kunne disponere over en mindreårig sin private konto?

På selve kontoavtalen kan det avtales at det bare kreves samtykke fra en verge for å disponere. Begge foreldrevergene må då godkjenne og signere på dette ved opprettelse av (privat) konto.

7. Kan Statsforvalteren fastsette at bare en av vergene skal disponere over konti tilhørende en mindreårig?

Ja. I følge vgml § 18 fjerde ledd heter det at: "Dersom den mindreårige ikke bor sammen med begge vergene, kan Statsforvalteren fastsette at den ene av vergene alene skal disponere over bankkonto som tilhører den mindreårige."

8. Kan gaveyter/arvelater fastsette at gave gitt til mindreårig bare skal kunne forvaltes av en verge når den mindreårige har flere verger?

Ja. Det heter i vgml § 95 første ledd at: "Denne loven begrenser ikke en givers eller arvelaters adgang til ved gave eller testament å bestemme at gave eller arv som tilfaller en person under vergemål, skal forvaltes eller brukes på en bestemt måte" For at bestemmelsen skal gjelde skal avgjørelsen til giveren være skriftlig og datert av giver senest ved gaven sin oppfyllelse.

9. Rår den mindreårige over midler hun/han har tjent eller fått til seg selv?

Ja. I følge vgml § 12 rår en mindreårig selv over midler som han eller hun har tjent ved eget arbeid eller virksomhet etter fylte 15 år, eller som vergen eller andre har gitt til den mindreårige til å disponere selv.

Ved opprettelse av konto for den mindreårige må det spesifiseres at den umyndige alene skal kunne disponere over kontoen etter § 12. Vergen(e) skal i kundeavtalen (bankskjema) avgi en erklæring om dette.

10. Kan vi som foreldre frata en mindreårig retten til å disponere over egen konto?

I følge vgml 12 tredje ledd skal vergen, dersom hensynet til den mindreårige krever det, frata den mindreårige råderetten over midler. Er den mindreårige fylt 15 år, må vergen innhente samtykke fra Statsforvalteren for å ta ifra den mindreårige råderetten.

11. Dersom vi som foreldreverger ikke blir enige i et spørsmål av viktighet for den mindreårige, kan då Statsforvalteren bestemme?

Ja. I følge vgml § 18 første ledd kan Statsforvalteren i et slikt tilfelle treffe avgjørelsen. Når Statsforvalteren skal treffe avgjørelsen må Statsforvalteren ikke gå utenfor det som hver av vergene har ønsket skal bli avgjort. Statsforvalteren vil heller ikke kunne ta standpunkt til spørsmål utenfor vergemålsloven, for eksempel spørsmål som hører inn under foreldreansvaret i barnelova. Se vergemålsloven § 1 (saklige virkeområder).

Før Statsforvalteren treffer en avgjørelse skal barnet hørest. Se vergemålsloven § 17 for mer om dette.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.