Forslag om vern av Mosvatnet naturreservat i Stavanger kommune

Høringsfrist:
28. juni 2024
Hettemåke Foto: Bjørn Mo / Statsforvalteren i Rogaland.

Forslag om Mosvatnet naturreservat med framlegg til vernekart og forskrift legges nå ut på samordnet lokal og sentral høring. Merknader sendes Statsforvalteren i Rogaland, sfropost@statsforvalteren.no og merkes «2021/8450 Høring om Mosvatnet naturreservat». Alle kan komme med merknader innen 28. juni 2024.

Publisert 02.05.2024, Oppdatert 24.05.2024

Verneforslaget omfatter et kjært og bynært natur- og parkmiljø med betydelige naturverdier, og området har en vesentlig økologisk funksjon for fugleliv og flaggermus. Økosystemene i Mosvatnet naturreservat omfatter skogs-, sump- og vannområder. Til sammen gir det en naturvariasjon som gir husly til et stort artsmangfold. Området er avgrensa i samarbeid med grunneier Stavanger kommune. Aktuell verneform er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37.

Formålet med vernet

Nasjonale klima- og miljømål tilsier at et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner. Det følger av Stortingsmeldinga Meld. St. 14 (2015-2016) «Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold» som tilkjennegir at naturen er livsgrunnlaget. Undersøkelser av forholdet mellom vernet natur og natur i Norge viser at vern i dag ikke er representativt. Dette har igjen ført til den statlige satsingen «Bevaring av verdifull natur» der hensikten er på en treffsikker måte å ta vare på viktige naturverdier for ettertiden gjennom områdevern etter naturmangfoldloven.

Statsforvalteren i Rogaland fikk i oppdrag å starte verneprosess for Mosvatnet i nært samarbeid og samtykke med Stavanger kommune.

En rekke arter og naturtyper er truet, jf. Artsdatabanken, og områdevern er med på å sikre at økologiske funksjoner for arter blir tatt vare på. Mosvatnet består av eldre bøkeskog, rik sump- og strandskog og helofyttsump. Langs Mosvatnet er det varierende tetthet i skogen, noe som gir god beskyttelse og hekkemuligheter for en rekke fuglearter.

I Mosvatnet er det registrert rundt 160 arter fugl, der flere er rødlista. Noen av disse hekker i Mosvatnet, mens andre drar nytte av Mosvatnet som oppvekstområde, næringssøk og rasteplass under trekk. Tilsvarende er det observert flere flaggermusarter som har tilhold ved Mosvatnet.

Mosvatnet som sentrumsnært område har vært og er påvirka av menneskelig aktivitet. For å ta vare på naturverdiene for ettertiden vil det derfor være behov for en differensiert regulering av aktivitet.

Betydningen av vern

Betydningen av vernet for samfunnet utover de goder det medfører å ta vare på et naturområde i utvikling i sentrumsnære miljø, vil være retta mot behovet for å sikre variasjonen i økologisk funksjon for planter, insekt, dyr etc. Et områdevern er et avgrensa område med en grad av aktivitetsregulering.

Aktivitetsreguleringen er differensiert for å kunne ta tilstrekkelig omsyn til formålet med vernet, og samtidig ikke være til unødvendig hinder for samfunnets behov. Differensiert aktivitetsregulering kommer fram av verneforskriften og vernekartet. For eksempel er det foreslått forbud mot større arrangement med unntak på turveinettverket og plenareal avmerka i vernekartet. For andre større arrangement vil det være krav om på forhånd innhenta dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten. Med dette vil vernereglene være til mindre hindring for de tradisjonelle mosjonsløpene.

Vernet vil ikke være til hinder for den tradisjonelle bruken av løypenettverket rundt Mosvatnet.

Mer om betydning av vernet og vår vurdering finner en i høringsdokumentet.

Høringsdokument

Høringsdokumentet ligger vedlagt denne nettsaken.

  • Høringsbrev som er oversendelsesbrevet til grunneier, kommune, fylkeskommune, organisasjoner
  • Høringsdokument har utfyllende informasjon om området, merknader til oppstartsmeldinga for verneprosess, naturverdier for Mosvatnet og omtale av betydning for samfunnet, og kommentarutgave av forslag til forskrift
  • Framlegg til vernekart og verneforskrift
  • Mottakerliste – liste over de som har mottatt høringsbrev

I dokumentene finner dere informasjon som vi har brukt i vårt arbeid med å vurdere verneverdiene, formålet med vernet, avgrensing og vernereglene.

Høringsdokumentet er en sammenstilling av naturverdiene og de bygger på offentlig tilgjengelig informasjon, datakilder og litteratur.

Merknader

Eventuelle merknader til verneavgrensinga eller forskrift kan sendes med brev eller e-post til Statsforvalteren i Rogaland. Husk å merk sendinga med «2021/8450 Mosvatnet naturreservat».

Postadresse: Statsforvalteren i Rogaland, Miljøvernavdelingen, Pb. 59, 4001 Stavanger.

E-post: sfropost@statsforvalteren.no

Frist for uttale er 28. Juni 2024.

Høringen blir kunngjort i Stavanger Aftenblad og Norsk lysingsblad.