Søknad om endra løyve til Hermod Teigen AS avd Harestadvika

Høringsfrist:
23. oktober 2023

Hermod Teigen AS avd Harestadvika (tidlegare Norscrap Stavanger AS) har søkt Statsforvaltaren om endring av løyve. Endringa gjeld auke i mottak og mellomlagring av farleg avfall av typen blybatteri.

Publisert 22.09.2023

Statsforvaltaren tek også løyve opp til revisjon med heimel i forureiningslova § 18 tredje ledd.

Sjå høyringsbrev og søknad i dokumentlenkene. Frist for å kome med svar på høyringa er 23. oktober 2023. Høyringssvar sender du til: sfropost@statsforvalteren.no